Telefon +48 506 162 074
Szkoła Podstawowa nr 52 w Gdyni

Klasy I

Rekrutacja do klasy I w roku szkolnym 2022/2023                                                                    rusza 21 marca 2022r. i trwa do 27 kwietnia 2022r. do godz. 15.00

 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane będą dzieci:
  • 7-letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • 6-letnie (urodzone w roku 2016) – zgodnie z wolą rodziców jeżeli :
 • dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo
 • posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się                   z urzędu dzieci zameldowane w obwodzie danej szkoły (zgodnie                                            z wykazem ewidencji ludności UMG) lub zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie oświadczenia rodzica o miejscu zamieszkania. Dzieci z rejonu składają druk  ZGŁOSZENIA DO KLASY I.

                                      

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły

 • Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca.
 • Rodzice kandydata wypełniają WNIOSEK wraz z załącznikami o przyjęcie dziecka do szkoły, który dostępny jest na stronie internetowej i w wersji papierowej do pobrania w szkole przy wejściu.
 • Wypełniony i podpisany przez obojga rodziców wniosek i wymagane załączniki można składać w następujący sposób: 
 • Wysłać zwykłą pocztą w określonym terminie lub 
 • wysłać mailem (skan) na adres sekretariat@sp52.edu.gdynia.pl  lub        
 • złożyć w wystawionej w przedsionku szkoły skrzynce na wnioski – w zaklejonej kopercie

 

Zarówno dzieci z rejonu jak i dzieci spoza rejonu dołączają do zgłoszenia/wniosku oświadczenie o miejscu zamieszkania oraz podpisane klauzule RODO

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Druk zgłoszenia dla dzieci z rejonu:

../../media/documents/zgłoszenie-kl.-I---rejon.doc

 

Wykaz ulic należących do rejonu Szkoły Podstawowej nr 52:
../../media/documents/rejon-SP-52.docx

 

2. Wniosek dla dzieci spoza rejonu:

../../media/documents/wniosek-klasa_I-spoza_rejonu.doc

 

 

3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania:
../../media/documents/OÂwiadczenie-o-miejscu-zamieszkania.docx

4. Kryteria rekrutacji dla kandydatów:
../../media/documents/kryteria-do-kl.-I-SP.PDF

4. Zarządzenie w sprawie postępowiania rekrutacyjnego i terminów:
../../media/documents/Zarządzenie-i-terminy-rekrutacji.pdf

5. Klauzula informacyjna:
../../media/documents/Klauzula-rekrutacja---2022.doc

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

../../media/documents/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-w-urzedzie-miasta-gdyni.pdf