Przyjmowanie skarg i wniosków

W siedzibie jednostki zgodnie z przepisami o  przyjmowaniu skarg i wniosków na podstawie treści art. 253 KPA jest taka możliwość.

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie wniosków: Kierownik ds. administracji

kontakt : kierownik@sp52.edu.gdynia.pl, kom.509909149

godziny przyjmowania wniosków: pon-pt 8:00-14:00

 

Art. 253. - [Organizacja przyjmowania skarg i wniosków] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.735 t.j.

Akt obowiązujący

Wersja od: 30 listopada 2021 r.

Art.  253.  [Organizacja przyjmowania skarg i wniosków]

Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach.

Kierownicy organów wymienionych w § 1 lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu.

Dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy.

Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej oraz w podporządkowanych jej jednostkach organizacyjnych.

Prezes Rady Ministrów lub właściwy minister oraz naczelny organ organizacji społecznej mogą ustalać sposób, dni i godziny przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez podporządkowane im organy i jednostki organizacyjne.