Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 52 Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp52gdynia.eu.

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-14. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-24.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacje dodatkowe

Strona internetowa posiada moduł ułatwień dostępu (ikona widoczna po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie), który pozwala na:

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2019-08-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 52 w Gdyni.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Klass, e-mail: kierownik@sp52.edu.gdynia.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 509 909 149. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Szkoła Podstawowa nr 52 Gdyni powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa nr 52 Gdyni niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa nr 52 Gdyni odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Stosownie do art. 18 ust. 8 ustawy do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730). Przepisy te nie przewidują trybu odwoławczego w przypadku negatywnego rozpatrzenia skargi.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się przy ulicy Okrzei, wewnątrz znajdują się schody na parter i do szatni, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Dodatkowe wejścia są dwa od parkingu oraz dwa od strony obiektu sportowego. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  2. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro) znajduje się korytarz.
  3. Budynek nie posiada wind ani platform podjazdowych.
  4. W budynku głównym nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki), są natomiast na terenie hali sportowej na parterze: toaleta dla niepełnosprawnych i prysznic.
  5. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe, przeznaczone dla niepełnosprawnych.
  6. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.