Telefon +48 58 663 79 88
Szkoła Podstawowa nr 52 w Gdyni

Regulamin świetlicy

Regulamin pracy świetlicy szkolnej.

 

 

ZADANIA ŚWIETLICY

 

Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

 

Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce oraz pomocy uczniom szczególnie uzdolnionym.

Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego.

Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.

Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

Opieka nad uczniami podczas wsiadania i wysiadania z autobusu szkolnego.

 

 

 

 

PRACOWNICY ŚWIETLICY

 

Pracownikami świetlicy są: nauczyciele/wychowawcy świetlicy, którzy bezpośrednio podlegają Dyrektorowi szkoły.

 

Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli świetlicy ( przydziały obowiązków).

 

 

 

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

 

Roczny plan pracy dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej świetlicy szkolnej.

 

Dziennik elektroniczny.

 

Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

 

Karty monitorowania obecności.

 

Ramowy rozkład dnia świetlicy szkolnej.

 

Regulamin świetlicy szkolnej.

 

Półroczne sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej.

 

 

 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 

Do świetlicy przyjmuje się:

 

dzieci z klas I-III, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców oraz inne okoliczności;

 

w zajęciach świetlicowych biorą udział również dzieci nieuczestniczące w lekcjach religii, WF,

 

i innych planowych zajęć edukacyjnych.

Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – Karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.

Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 6:30 –17:00.

 

Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej Rocznego planu pracy pracy opiekuńczo–wychowawczej świetlicy.

 

Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny. W świetlicy uczniowie mają też możliwość odrabiania lekcji.

 

Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innej sali lekcyjnej, na boisku szkolnym lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.

 

Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów na jednego wychowawcę.

 

Uczniowie, przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu świetlicy.

 

 

 

 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela świetlicy.

 

Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

 

Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz przepisami PPOŻ przez nauczycieli świetlicy.

 

Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.

 

W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń elektronicznych przyniesionych z domu. Uczeń po zakończonych zajęciach może skorzystać z telefonu komórkowego za pozwoleniem i w obecności wychowawcy świetlicy w celu ustalenia z rodzicem godziny i sposobu odbioru dziecka ze świetlicy.

Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły.

 

Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzenia dziecka do świetlicy.

 

Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby zapisane w Karcie zgłoszeniowej.

 

Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać Świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia

 

(zgodnie przepisami Kodeksu ruchu drogowego).

 

W wyjątkowych wypadkach jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę niezapisane

 

 

w Karcie zgłoszeniowej potrzebne jest jednorazowe pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy.

 

W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny o której dziecko ma opuścić świetlicę./ZAŁĄCZNIK NR 1/

 

Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie, których zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu dzieci nie będą przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. O takiej sytuacji będzie informowany kierownik świetlicy, pedagog szkolny i Dyrektor szkoły.

 

Rodzice lub prawni opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie szkoły w danym roku szkolnym. /ZAŁĄCZNIK NR 2/

 

Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.

 

Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców oraz Dyrektorem szkoły pobierana jest raz w miesiącu dobrowolna opłata na materiały plastyczne, wyposażenie świetlicy lub nagrody. Stawka ustalana jest raz w roku przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami świetlicy. Pieniądze przeznaczone są wyłącznie na potrzeby świetlicy.

W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas, innymi nauczycielami oraz pracownikami obsługi.

 

Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, musi ten fakt zgłosić kierownikowi świetlicy.

 

Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić rodzica o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy.

 

Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci.

 

Wychowawcy klas lub nauczyciel kończący zajęcia dydaktyczne w klasach I-III jest odpowiedzialny za doprowadzenie dzieci do świetlicy.

 

Odpowiedzialność nauczyciela świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą przyjścia dziecka do świetlicy i zgłoszenia tego faktu nauczycielowi świetlicy, ąz do opuszczenia świetlicy.

 

Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na niej cenne przedmioty i przyniesione z domu zabawki.

 

Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

 

Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na korzystanie przez dziecko, podczas jego pobytu na świetlicy, ze sklepiku szkolnego oraz automatu. W innym przypadku należy zgłosić to kierownikowi świetlicy.

 

Rodzice/opiekuni prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole.

 

W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy, podpisując własnoręcznie Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY

 

Uczeń ma prawo do:

 

respektowania jego praw i obowiązków

 

uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach;

 

rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;

 

rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;

 

życzliwego, podmiotowego traktowania;

 

swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;

 

uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce oraz rozwijania umiejętności ucznia szczególnie uzdolnionego,

 

właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego)

 

i) poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną

 

i psychiczną;

 

korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw;

 

korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier, sprzętu sportowego, sprzętu komputerowego.

 

 

 

 

Uczeń ma obowiązek:

 

przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, przestrzegania podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy oraz szkoły;

 

zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy;

 

stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły;

 

 

informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy;

 

niezwłocznie informować o wszelkich wypadkach oraz swoim złym samopoczuciu;

 

aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych;

 

ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie;

 

zachowywać się kulturalnie w świetlicy szkolnej.

Załącznik nr 1

Oświadczenie

 

Świadoma/y odpowiedzialności za bezpieczeństwo mojego dziecka .......................................

 

.………………............................................wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu

 

(imię, nazwisko, klasa)

 

w dniu/ dniach............................................................................o godz. .......................

 

po zgłoszeniu się do wychowawcy świetlicy.

 

Data

…………………………………..

Podpis rodzica

……………………………….

Załącznik nr 2

INFORMACJA RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA UCZESTNICTWO

W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM ...../....…

Informuję wychowawców świetlicy o udziale mojego dziecka w zajęciach dodatkowych:

.................................................................................................ucz. klasy..............

Lp

Nazwa zajęć

Miejsce

Dzień

Godzina

Powrót dziecka

Do domu

Do domu z

   

zajęć(sala)

tygodnia

od.......do.......

do: /tak lub nie/

samodzielnie

rodzicem,

         

świetlicy

/tak lub nie/

opiekunem

               

1

             
               

2

             
               

3

             
               

4

             
               

5

             
               

6

             
               

7

             
               

X                     q``````````````  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis rodziców, data

 

..........................................