Poznam zanim zobaczę

 

PROJEKT EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZY

Poznam zanim zobaczę –
– z wizytą w stolicach krajów Unii Europejskiej

 

Podstawowe założenia projektu:

 • Program powstał z myślą o wszystkich uczniach naszej szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem klas z rozszerzonym programem z języka polskiego o treści dziennikarsko – teatralnej.
 • Program jest długoterminowy i w każdym następnym roku szkolnym będzie dotyczył innej stolicy europejskiej.
 • Elementem kończącym każdą część programu jest wyjazd do wybranej stolicy europejskiej.
 • Plan wyjazdu uwzględnia artystyczno – dziennikarskie zainteresowania uczniów, stwarza im szansę poszerzenia swojej wiedzy, pasji oraz umiejętności.
 • Młodzież przed wyjazdem zdobywa wiedzę dotyczącą historii, sztuki i zabytków danej stolicy oraz języka kraju. Możliwość odwiedzenia wybranych miast pozwala na konfrontacje swojej wiedzy i wyobrażeń z rzeczywistością. Po powrocie młodzież uczestnicząca w programie dzieli się swoimi doświadczeniami, wrażeniami poprzez prezentację zdjęć, nagranych filmów i słowne relacje z innymi uczniami naszej szkoły.
 • Program zakłada, że nauczyciele, rodzice i uczniowie podejmują wspólne wszystkie decyzje, dążą do zminimalizowania kosztów i poszukują sposobów pozyskiwania funduszy na wyjazd.

 

Cele dydaktyczno – wychowawcze:

 • poznawanie historii, zabytków i sztuki miast europejskich,
 • uwrażliwianie na sztukę, zdobycie ogólnej wiedzy dotyczącej historii sztuki,
 • rozbudzanie motywacji do nauki języków obcych i kształtowanie umiejętności stosowania ich w praktyce,
 • zachęcanie do samokształcenia, ciągłego rozwoju własnej osobowości,
 • kształcenie umiejętności planowania, dokonywania wyboru i współdziałania w grupie,
 • podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez realizację planów i marzeń,
 • rozwijanie tolerancji, życzliwości i odpowiedzialności,
 • kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących np. wymagających porozumienia się w języku obcym.

 

Sposoby realizacji programu:

 • Warsztaty dla uczestników programu z historii danej stolicy, sztuki (zabytki, muzea), kultury regionu.
 • Warsztaty z podstaw języka obcego.
 • Spotkania z rodzicami dotyczące planowania przebiegu i rozwoju programu.
 • Pozyskiwanie środków finansowych i sponsorów nagród.
 • Przygotowawczy cykl edukacyjny organizowany przez nauczycieli szkoły.
 • Wykorzystanie zajęć przedmiotowych do realizacji w/w programu.
 • Zakończenie cyklu edukacyjnego testem sprawdzającym zakres zdobytych wiadomości (uczniowie z najwyższymi wynikami mają wyjazd sponsorowany).
 • Dzielenie się zdobytą wiedzą i wrażeniami poprzez spotkania, pokazy zdjęć, wystawy, artykuły w gazetce szkolnej.

 

Finansowanie programu:

Koszty programu ponoszą wszyscy uczestnicy (rodzice uczniów i nauczyciele), szkoła (w zakresie zajęć edukacyjnych) oraz pozyskani sponsorzy.


 

10 lat projektu edukacyjno – wychowawczego

“Poznam zanim zobaczę” w wielkim skrócie …

Podziel się: