Oferta pracy – Rzemieślnik

 

Stanowisko: RZEMIEŚLNIK

 

Miejsce pracy: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 w GDYNI

 

Termin składania dokumentów: do 30.06.2018r., godz. 15:00

 

Szkoła Podstawowa nr 52 w Gdyni

ul. Okrzei 6 81-228 Gdynia

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 18.12.2008r.) OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACOWNIKA OBSŁUGI – RZEMIEŚLNIK.

 

1. Wymiar czasu pracy 1 etat (praca jednozmianowa).

 

2. Umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. (zatrudnienie od 10.08.2018r.)

 

3. Wymagania związane ze stanowiskiem:

 1. wykształcenie co najmniej zawodowe,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 4. niekaralność,
 5. sumienność, dyspozycyjność, dokładność,
 6. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

4. Dodatkowe:

 1. kultura osobista,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. umiejętności związane z wykonywaniem prac remontowych (układania glazury i terakoty, szpachlowanie, tynkowanie, kładzenie gładzi, malowanie ścian i sufitów) oraz usuwanie drobnych awarii hydraulicznych i elektrycznych.

 

5. Zakres obowiązków pracownika na powierzonym stanowisku:

 1. zabezpieczenie mienia szkoły przed kradzieżą i dewastacją,
 2. porządkowanie terenu wokół szkoły polegające na sprzątnięciu śmieci, opróżnianiu koszy, zamiataniu chodników w okresie zimy usuwanie z nich śniegu,
 3. bieżąca konserwacja i naprawa ogrodzenia szkolnego włącznie z furtkami i bramami,
 4. utrzymanie we właściwym stanie trawników polegające na ich podlewaniu, koszeniu i grabieniu oraz dbałość o drzewa i krzewy znajdujące się na terenie szkoły,
 5. kontrola działania urządzeń, elektrycznych, sieci wodno-kanalizacyjnych, gazowych i odgromowych, a w razie konieczności wykonywanie drobnych napraw nie wymagających specjalistycznej wiedzy i uprawnień,
 6. w okresie wakacji i ferii wykonywanie prac remontowo-modernizacyjnych pomieszczeń szkoły,
 7. wykonywanie pozostałych czynności wynikających z potrzeb szkoły zleconych przez Dyrektora jego zastępców i kierownika.

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. oświadczenie kandydata, że nie był karany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO (GDPR).

 

Po zakończeniu naboru dokumenty kandydatów zostaną zniszczone komisyjnie. Proszę składać TYLKO kopie dokumentów.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów: do dnia 30.06.2018r., godz. 15:00

w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00 do 15:00, lub pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 52 ul. Okrzei 6 81-228 Gdynia 6.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ”Oferta pracy na stanowisko rzemieślnik”.

 

Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

O zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Podziel się: