Oferta pracy – Szatniarka

 

Stanowisko: SZATNIARKA – praca na zastępstwo

 

Miejsce pracy: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 w GDYNI

 

Termin składania dokumentów: do 30.06.2018r., godz. 15:00

 

Szkoła Podstawowa nr 52 w Gdyni

ul. Okrzei 6 81-228 Gdynia

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 18.12.2008r.) OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACOWNIKA OBSŁUGI – SZATNIARKA.

 

1. Wymiar czasu pracy 1 etat (praca jednozmianowa – 7:00 – 15:00).

 

2. Umowa na zastępstwo, na czas nieobecności pracownika (ok. 1 rok).

 

3. Wymagania związane ze stanowiskiem:

 1. wykształcenie co najmniej zawodowe,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 4. niekaralność,
 5. sumienność, dyspozycyjność, dokładność,
 6. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

4. Dodatkowe:

 1. kultura osobista,
 2. umiejętność pracy w zespole.

 

5. Zakres obowiązków pracownika na powierzonym stanowisku:

 1. Pełnienie obowiązków szatniarki w szatni szkolnej:
  • przyjmowanie i wydawanie odzieży i obuwia,
  • pilnowanie powierzonej odzieży i obuwia,
  • zabezpieczenie pomieszczeń szatni szkolnej,
  • codzienne sprzątanie i mycie pomieszczeń szatni szkolnej oraz klatek schodowych po obu stronach szatni,
  • utrzymanie w czystości okien w szatni,
  • opróżnianie koszy na śmieci,
  • mycie lamperii i drzwi,
  • w okresie przed nowym rokiem szkolnym pomoc w sprzątaniu szkoły pracownikom obsługi.
 2. Pomoc woźnej w utrzymaniu porządku na terenie szkolnym:
  • pielęgnacja zieleni na terenie szkoły,
  • zamiatanie chodników,
  • pomoc w odśnieżaniu.
 3. W czasie chorób i urlopów zastępstwo za nieobecnych.
 4. Wykonywanie pozostałych czynności wynikających z potrzeb szkoły zleconych przez Dyrektora jego zastępców i kierownika.

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. oświadczenie kandydata, że nie był karany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO (GDPR).

 

Po zakończeniu naboru dokumenty kandydatów zostaną zniszczone komisyjnie. Proszę składać TYLKO kopie dokumentów.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów: do dnia 30.06.2018r., godz. 15:00

w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00 do 15:00, lub pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 52 ul. Okrzei 6 81-228 Gdynia 6.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ”Oferta pracy na zastępstwo na stanowisko szatniarka”.

 

Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

O zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Podziel się: