Oferta pracy – Administrator sieci

 

Stanowisko: Specjalista administrator sieci komputerowej w ramach projektu “Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”

 

Miejsce pracy: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 w GDYNI

 

Termin składania dokumentów: do 30.06.2018r., godz. 12:00

 

Szkoła Podstawowa nr 52 w Gdyni

ul. Okrzei 6 81-228 Gdynia

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 18.12.2008r.) OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO SPECJALISTA ADMINISTRATOR SIECI KOMPUTEROWEJ.

 

1. Wymiar czasu pracy 1/2 etatu (20 godzin tygodniowo).

 

2. Umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas kreślony lub nieokreślony (zatrudnienie od 1.09.2018r.).

 

3. Wymagania związane ze stanowiskiem:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karne skarbowe,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. wykształcenie informatyczne wyższe, uzupełniające studia magisterskie lub studia podyplomowe i minimum 3-letni staż pracy lub wykształcenie informatyczne średnie i minimum 5-letni staż pracy,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

4. Wymagania dodatkowe:

 1. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i oprogramowania (Windows Serwer 2008 R2, Zentyal / Linux, Windows 10 i wcześniejsze, Pakiet Office, Internet),
 2. kreatywność,
 3. odporność na stres,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. kultura osobista,
 6. doświadczenie w obsłudze dziennika elektronicznego f-my Comarch,
 7. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku co najmniej 2-letnie.

 

5. Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Współpraca z wykonawcą sieci komputerowej, instalacji elektrycznej, adaptacji pomieszczeń na serwerownie.
 2. Monitoring instalacji sprzętu w placówce oświatowej.
 3. Bieżąca obsługa sprzętu komputerowego.
 4. Instalacja i aktualizacja systemu operacyjnego na stacjach klienckich.
 5. Instalacja i aktualizacja systemu operacyjnego na serwerach.
 6. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa systemów operacyjnych, a w szczególności baz danych oraz baz użytkowników.
 7. Instalacja i konfiguracja drukarek.
 8. Konfiguracja sieci na serwerach, stacjach klienckich oraz przełącznikach.
 9. Zarządzanie tożsamością użytkowników.
 10. Instalacja i aktualizacja aplikacji e-Dziennik.
 11. Zarządzanie bazą użytkowników, zakładanie i usuwanie kont, zarządzanie uprawnieniami (jako rozwinięcia zarządzania tożsamością).
 12. Zapewnienie bezawaryjnego działania sprzętu oraz techniczna opieka nad nim, wyszukiwanie i diagnozowanie problemów.
 13. Udzielanie porad technicznych użytkownikom systemu e-Dziennik.
 14. Prowadzenie promocji projektu w placówkach oświatowych, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektu.
 15. Obsługa szkoleń dla pracowników placówki oświatowej, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektu.
 16. Opieka nad stanowiskami pracy administracji szkoły.
 17. Opieka nad stanowiskami pracy działów dydaktycznych, m.in. sale komputerowe (jednostki umiejscowione w salach dydaktycznych oraz w pokojach nauczycielskich)
 18. Opieka nad siecią wewnętrzną i monitorowanie jej pracy.
 19. Przygotowywanie i uzupełnianie dokumentacji i inwentaryzacji posiadanych zasobów informatycznych.
 20. Zarządzanie i administrowanie serwerem WWW, pocztą internetową, prowadzenie jednolitej polityki dotyczącej komunikacji elektronicznej.
 21. Nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacja urządzeń komputerowych.
 22. Usuwanie danych z dysków i innych nośników przeznaczonych do likwidacji.
 23. Wykonywanie kopii awaryjnych, ich przechowywanie oraz okresowe sprawdzanie pod kątem ich dalszej przydatności.
 24. Sporządzanie zapytań ofertowych oraz zapotrzebowania dotyczących sprzętu elektronicznego i informatycznego.
 25. Instalowanie oprogramowania dodatkowego (np. sterowniki i oprogramowanie tablic interaktywnych, oprogramowanie edukacyjne, programy użytkowe) na stacjach roboczych.

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z aktualną fotografią,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz uzyskane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,
 5. kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy,
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności w rozumieniu art. 6, ust. 3 pkt 2 Ustawy o pracownikach samorządowych,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO (GDPR).

 

Po zakończeniu naboru dokumenty kandydatów zostaną zniszczone komisyjnie. Proszę składać TYLKO kopie dokumentów.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów: do dnia 30.06.2018r., godz. 12:00

w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00 do 15:00, lub pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 52 ul. Okrzei 6 81-228 Gdynia 6.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ”Nabór na stanowisko administratora sieci komputerowej”.

 

Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

O zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Podziel się: