Innowacje 2017/2018

 

PROJEKT INNOWACJI PT. WARSZTATY WYOBRAŹNI „BE CREATIVE”
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

OPIEKUN INNOWACJI:

Anna Drotlew – nauczyciel matematyki.

 

ODBIORCY INNOWACJI:

Innowacja skierowana do uczniów klasy II z Szkoły Podstawowej nr 52/Gimnazjum nr 4 w Gdyni.

 

PROBLEM:

Uczniowie mają problem z wyobraźnią przestrzenną, a także uważają, że matematyka jest nudna, trudna i oderwana od życia.

 

CEL:

Celem innowacji jest urozmaicenie metod pracy na lekcji matematyki szczególnie w nauce geometrii przestrzennej.

 

 OPIS INNOWACJI:

“Be Creative” to cykl zajęć, podczas których uczniowie będą rozwijać umiejętność twórczego rozwiązywania problemów matematycznych, poprzez zastosowanie metody treningu myślenia spontanicznego. Szczególny nacisk położony zostanie pomysłowość i kreatywności oraz zastosowanie nieschematycznych rozwiązań. Innowacją zostaną objęci wszyscy uczniowie z danej klasy w ramach lekcji matematyki, a część zajęć będzie miała charakter pozalekcyjny. Zastosowane zostaną różnorodne metody aktywizujące. Uczniowie będą pracować zespołowo wykorzystując nawzajem swój potencjał. Metoda ta będzie wprowadzana od początku roku szkolnego, na niektórych lekcjach nie związanych z geometrią przestrzenną, aby uczeń miał możliwość oswojenia się z nią. Natomiast pod koniec roku szkolnego podczas realizacji działu dotyczącego graniastosłupów i ostrosłupów będzie ona stosowana regularnie podczas zajęć. Nauczyciel posłuży się narzędziami zmodyfikowanymi na potrzeby nauki matematyki zaczerpniętymi z międzynarodowych programów kreatywności Narzędzia te rozwijają kluczowe umiejętności takie jak czytanie ze zrozumieniem czy analizę rozbieżnych przypadków, zachęcając do podejmowania procesu twórczego w oparciu o swoje mocne strony. Poprzez zastosowanie elementów rywalizacji uczniowie zauważą, że nauka matematyki może też być dobrą zabawą. Dzięki zastosowanym metodom uczniowie będą rozwijać swoją wyobraźnię przestrzenną oraz dostrzegać związek zagadnień z geometrii przestrzennej z sytuacjami z życia codziennego. Planowany jest również udział uczniów w warsztatach planowania przestrzennego zorganizowanych przez wyższą uczelnię oraz organizacja Maratonu Kreatywności dla społeczności szkolnej.

 

ARGUMENT KORONNY:

Zostanie wykorzystane doświadczenie nauczyciela w przygotowaniu uczniów do międzynarodowych programów kreatywności. Lekcje będą bazować na metodach korzystających z myślenia dywergencyjnego oraz będą zachęcać do podejmowania procesu twórczego w oparciu o mocne strony ucznia. Będą odkrywać niezmierzone potencjały dziecięcej wyobraźni, a umiejscowione w konkretnych działach matematyki tj. figurach przestrzennych pomogą w nauce wyobraźni przestrzennej.

 

KORZYŚCI DLA UCZNIA:

 • rozwija swoje mocne strony dostrzega zalety pracy zespołowej
  i uczenia się od kolegów
 • odkrywa swoje uzdolnienia
 • łatwiej zapamiętuje poprzez wykonywanie zadań praktycznych
 • uczy się myślenia krytycznego
 • rozwija umiejętności komunikacji w języku angielskim
 • traktuje matematykę jako ciekawy przedmiot i przydatny w życiu
 • potrafi zarządzać czasem i swoimi pomysłami

 

DZIAŁANIA:

 • trening spontanicznego myślenia
 • trening komunikacji
 • projektowanie i konstruowanie figur przestrzennych
 • trening umiejętności ART
 • warsztaty umiejętności STEM
 • warsztaty myślenia przestrzennego na uczelni wyższej (PG jeśli będą realizowane)
 • organizacja Maratonu Kreatywności

 

 WSKAŹNIKI:

 

 • wzrost motywacji do nauki matematyki
 • lepsze wyniki z nauki geometrii przestrzennej
 • poprawa atmosfery na lekcji
 • wzrost ilości chętnych uczniów do udziału w konkursach kreatywności “Odyseja Umysłu” i “Destination Imagination”
 • ilość nauczycieli chętnych wprowadzić metodę na swoje lekcje
 • zainteresowanie Maratonem Kreatywności
 • opinie rodziców na temat wprowadzonej metody

 

 


 

Scenariusz zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Be Creative” realizowanym w Gimnazjum nr 4 /  Szkole Podstawowej nr 52 w Gdyni
w roku szkolnym 2017/2018

 

Autor: Anna Drotlew

Grupa docelowa: uczniowie klasy II Gimnazjum nr 4 / SP 52 w Gdyni

Liczba godzin: 26 zajęć w blokach po 3 godziny

Temat bloków zajęć:

1)      Zawiłości odległości

2)     Myśl i mierz wzwyż i wszerz

3)     Waga wyboru

4)     Zależy gdzie leży

5)     Niech się toczy

6)     Niepewna podstawa

7)     Piłki na tropie

8)     Wysięgnik dwukierunkowy

9)     Wysiłek wśród piłek

10) Łańcuchy bez skuchy

11)   Piłki w zawieszeniu

12)  Szacher – macher

13)  Trafione – zatopione

14) Turlaj dusza

15)Wznoście na moście

16) Reakcja łańcuchowa

17) Przedmioty do pionu

18) Punkty na sznurku

19) Pełne słoiki dają wyniki

20)Punkty w gotówce

21)Spontaniczne przebieranki

22)Decyzja – Precyzja

23)Mniej znaczy więcej

24)Rarytasy pierwszej klasy

25)Mniej więcej struktury

26)Fakty i artefakty

27)Budowa bez słowa

28)Dyski to zyski

 

Cele zajęć:

 • rozwój mocnych stron ucznia
 • rozwój wyobraźni przestrzennej
 • umiejętność pracy zespołowej
 • umiejętność łatwiejszego zapamiętywania
 • rozwój postawy przedsiębiorczej
 • komunikacja w j.angielskim

 

Metody i techniki pracy: praca w grupie, praca indywidualna; metody krytycznego i twórczego myślenia.

 

Materiały dydaktyczne: drewno balsa, kleje, przyrządy geometryczne, artykuły biurowe, ozdoby, zasoby internetowe.

 

Literatura:

 • Przewodnik po zadaniach spontanicznych
 • „Wyzwania na już” materiały z programu
 • Słownik powiedzeń i przysłów polskich”

 

Przebieg zajęć:

 • wprowadzenie nauczyciela przedstawienie celów zajęć
 • zabawa integracyjna „na start”
 • projektowanie obiektów z drewna balsa
 • trening zadania spontanicznego i „wyzwania na już” (słownego, manualnego, słowno-manualnego, STEM lub ART)
 • projektowanie i wykonanie przedmiotów z różnych materiałów w szczególności ekologicznych
 • tworzenie scenariusza prezentacji
 • analiza i korekta własnych pomysłów
 • wnioski na kolejne zajęcia

 

 


 

Wyniki ewaluacji Innowacji Pedagogicznej “Be Creative”
w roku szkolnym 2017/2018

 

MOCNE STRONY:

 • tematyka zajęć atrakcyjna dla uczniów spowodowała wysokie zaangażowanie
  uczniów w prowadzone zajęcia oraz zachęciła do pokonywania trudności,
 • metody badawcze rozbudziły w uczniach myślenie kreatywne i postawę
  badawczą,
 • formy pracy wykorzystywane w trakcie działania włączyły do pracy uczniów
  mało aktywnych,

 

SŁABE STRONY:

 • grupowe zadania, nieschematyczne formy pracy wymagające kreatywności
  i własnej inicjatywy utrudniały udział w zajęciach uczniom mało
  samodzielnym,
 • brak możliwości uczestnictwa w warsztatach na wyższej uczelni z powodu
  braku takiej oferty

 

SZANSE:

 • możliwość zaciekawienia uczniów nowymi tematami, nierealizowanymi
  zwyczajowo na zajęciach,
 • liczne prace grupowe wpisane program nauczania umożliwiają rozwijanie
  umiejętności pracy w grupie oraz funkcjonowania w społeczeństwie
 • społeczeństwo informacyjne potrzebuje umiejętności, na które nacisk kładzie
  program, np. umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji,
  kreatywności, śmiałości.

 

ZAGROŻENIA:

 • uczniowie, dzięki podobnym programom, nabywają umiejętność współpracy,
  lecz często wymaga się od nich przede wszystkim rywalizacji,
 • brak regularnej pracy z wykorzystaniem omawianych metod prowadzi do
  zaniku kształtowanych umiejętności.

 

 Korzyści z realizacji zadania dla nauczyciela:

 • rozwój własnego warsztatu pracy,
 • poszerzenie wiedzy z zakresu dydaktyki,
 • nabranie dojrzałości w pracy jako nauczyciel,
 • poszerzenie horyzontów myślenia o uczniach i nauczaniu,
 • nauczenie się oceniać swoje działania krytycznie, lecz konstruktywnie,
 • dostrzeżenie sensu w poszukiwaniu nowego, lepszego, w dążeniu do czegoś
  więcej,
 • nauczenie się patrzenia na ucznia w nowy sposób,
 • zerwanie z rutyną, wyjście poza utarte przekonania,
 • otworzenie na zmianę,

 

Korzyści z realizacji zadania dla ucznia:

 • rozwinięcie zdolności twórczych,
 • zdolność myślenia kreatywnego,
 • umiejętność komunikowania się w zespole,
 • otwarcie na rozwiązywanie skomplikowanych problemów,
 • odwaga w obliczu nowych wyzwań, podejmowania ryzyka i trudnych decyzji,
 • umiejętność racjonalnego gospodarowania swoim czasem,
 • umiejętność publicznego prezentowania efektów swoich działań
 • osiąganie wyższych wyników w nauce,
 • wzrost dyscypliny, co wpływa pozytywnie na ocenę z zachowania.
 • rozwój myślenia rozbieżnego, czyli szukania wielu rozwiązań jednego zadania
 • łączenie i zastosowanie wiedzy z różnych dziedzin
 • skuteczne komunikowanie się i praca w zespole
 • tolerancja dla odmiennych pomysłów i osobowości
 • niezależność w myśleniu i działaniu

 

Wnioski:

Wyniki ankiety dla rodziców:

 

 

Wyniki ankiety dla ucznia

 

 

Podsumowanie:

 

Uczniowie bardzo chętnie angażowali się w prowadzone zajęcia. Czuli się bezpiecznie pracując w grupach, dzięki rozłożeniu odpowiedzialności zarówno za zarówno sukces jaki i za porażkę na całą grupę. Stresującym lecz mocno motywującym był element rywalizacji między zespołami podczas wykonywania zadania. Nie udało się znaleźć oferty uczelni wyższej wpisującej się w program realizowanej innowacji.

Uczniowie wzięli udział w dwóch konkursach kreatywności „Destination Imagination” i „Odyseja Umysłu” zajmując odpowiednio I i V miejsce na etapie ogólnopolskim . Ten pierwszy zakończył się udziałem w Światowej Olimpiadzie Kreatywności „Destination Imagination” na Uniwersytecie Tennessee w Knoxville gdzie uplasowały się na IV miejscu wśród 68 drużyn z całego świata. Podczas olimpiady uczniowie wzięli udział w wystawie innowacyjności EXPO podczas której mogli zapoznać się i przetestować nowinki techniczne z zakresu fizyki i chemii, technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz inżynierii. Szczególnym ich zainteresowaniem cieszyły się stanowiska rozwijające wyobraźnię przestrzenną. Mieli okazję także podzielić się z rówieśnikami swoimi pomysłami i rozwiązaniami z zakresu projektowania figur przestrzennych. Uczestniczyli również w Pikniku Wymiany Kulturowej promując swój kraj, integrując się z młodzieżą z ponad 20 krajów. Rozwinęli w ten sposób kompetencje XXI wieku oraz umiejętności językowe.

 

Opracowała: Anna Drotlew

 

 

Podziel się: