Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

(wyciąg ze statutu szkoły)

§ 16

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Samorząd Uczniowski aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, może wnioskować i opiniować we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:
  1. prawo do znajomości programów nauczania, celów wymagań,
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3. prawo do rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  4. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem,
  5. prawo wyboru nauczyciela – opiekuna samorządu.
 3. Struktura samorządu uczniowskiego.
  1. Pracą samorządu uczniowskiego kierują: Rada samorządu i Zarząd.
  2. Radę samorządu tworzą reprezentanci wszystkich klas wybierani przez zespół klasowy na początku roku szkolnego (1-3 uczniów).
  3. Zarząd samorządu uczniowskiego tworzą: przewodniczący, z-ca, sekretarz, skarbnik i czterej członkowie.
  4. Skład zarządu wybierany jest na drodze wolnych wyborów przez uczniów całej szkoły.
  5. Do zarządu wchodzą uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
  6. Przewodniczącym i zastępcą zostają uczniowie, którzy uzyskali najwięcej głosów, pozostali członkowie zarządu rozdzielają między siebie funkcję.
  7. Kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego.
   1. uchwala wnioski i zadania do realizacji przez zarząd. Uchwały podejmowane są w drodze głosowanie większością przy obecności ½ członków,
   2. zbiera się jeden raz w miesiącu,
   3. jest forum wyrażania wniosków i opinii ogółu uczniów,
   4. uchwala budżet,
   5. dokonuje wyboru uczniów do Rady Szkoły,
   6. wyraża opinię dot. pracy nauczycieli,
   7. opiniuje podstawowe dokumenty pracy szkoły (statut, WSO),
   8. uchwala regulamin samorządu uczniowskiego,
   9. przygotowuje kampanię wyborczą,
   10. pracuje w komisjach (sekcjach).
  8. Zarząd samorządu uczniowskiego.
   1. Przewodniczący:
    • planuje i prowadzi zebrania zarządu oraz apele porządkowe lub wyznacza prowadzącego,
    • przydziela zadania członkom zarządu,
    • współpracuje z dyrektorem i opiekunem samorządu uczniowskiego, radą pedagogiczną, radą rodziców.
   2. Wiceprzewodniczący:
    • w czasie nieobecności przewodniczącego pełni jego obowiązki,
    • pomaga przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków.
   3. Sekretarz:
    • opracowuje wraz z przewodniczącym porządek zebrań zarządu samorządu uczniowskiego,
    • protokołuje zebrania,
    • prowadzi dokumentację zarządu,
    • gromadzi i przedstawia wnioski, które mają być rozpatrzone przez zarząd.
   4. Skarbnik:
    • prowadzi finanse samorządu pod nadzorem opiekuna,
    • składa informację zarządowi i radzie samorządu uczniowskiego ze stanu budżetu.
 4. Ordynacja wyborcza.
  1. Kadencja władz samorządu uczniowskiego trwa jeden rok – od września do czerwca.
  2. Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie, tajne.
  3. Kandydować może każdy uczeń.
  4. Kandydaturę zgłasza się pisemnie z poparciem 35 uczniów na 2 tygodnie przed terminem wyborów.
  5. Kandydaci muszą uzyskać akceptację Rady Pedagogicznej.
  6. Komisję wyborczą powołuje ustępujący zarząd, w jej skład wchodzi 7 uczniów.
  7. Do zadań komisji wyborczej należy:
   1. podanie listy kandydatów,
   2. przygotowanie kart wyborczych,
   3. ustalenie terminu wyborów,
   4. ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,
   5. sporządzenie protokołu.
  8. Każdy kandydat ma prawo do prowadzenia kampanii wyborczej wg ogólnie przyjętych zasad. Zgodnie z tymi zasadami nie można oceniać innych kandydatów, niszczyć materiałów innych sztabów wyborczych.
 5. Rada Samorządu Uczniowskiego może odwołać członka zarządu samorządu uczniowskiego na podstawie wniosku złożonego przez 35 wyborców.
Podziel się: