Kodeks etyczny ucznia

 

Uczymy się żyć w zgodzie ze sobą, z innymi ludźmi,
uczymy się otwartości na otaczający nas świat

 

KODEKS ETYCZNY UCZNIA

 

Z szacunkiem i kulturą odnoś się do drugiego człowieka

 • Życzliwie traktuj wszystkich ludzi
 • Okazuj innym szczerość i otwartość
 • Szanuj własną i cudzą godność
 • Nie oszukuj, nie kłam
 • Przeproś, gdy wymagają tego okoliczności
 • Zachowuj się zgodnie z przyjętymi normami etycznymi
 • Przestrzegaj zasad kultury
 • Nie przywłaszczaj własności innych

 

Okazuj pomoc, tym którzy jej potrzebują

 • Bądź wrażliwy na krzywdę innych i służ im pomocą
 • Jeśli możesz pomagaj kolegom w nauce
 • Włącz się w działania charytatywne na terenie szkoły

 

Przestrzegaj kultury słowa

 • Przeciwstawiaj się przejawom wulgarności
 • Dbaj o jakość własnej wypowiedzi

 

Zawsze godnie reprezentuj szkołę

 • Noś z godnością strój szkolny
 • Dawaj świadectwo przynależności do szkoły poza jej murami
 • Dbaj o dobre imię szkoły

 

Dbaj o bezpieczeństwo własne i innych

 • Nie stosuj przemocy słownej, fizycznej ani psychicznej
 • Szanuj mienie szkolne i dbaj o nie jak o własne

 

Dostosuj swój wygląd do wymogów szkoły

 • Uczęszczaj na zajęcia w mundurku, zmieniaj obuwie
 • Na szkolne uroczystości przychodź w stroju galowym
 • Przestrzegaj zasad higieny osobistej

 

Bądź tolerancyjny wobec innych

 • Toleruj różne przekonania religijne
 • Akceptuj odmienne poglądy
 • Respektuj ład społeczny i moralny
 • Nie uciekaj się do przemocy
 • Nie nękaj słabszych
 • Szanuj godność i wolność drugiego człowieka

 

Pogłębiaj swoją wiedzę poprzez systematyczne uczęszczanie do szkoły, systematyczną naukę i samorozwój

 • Dbaj o własny harmonijny rozwój fizyczny, duchowy i moralny

 

Przestrzegaj zasad zdrowego stylu życia

 • Wystrzegaj się wszelkich szkodliwych nałogów

 

Żyj aktywnie

 • Reprezentuj klasę i szkołę podczas uroczystości szkolnych
 • Uczestnicz w życiu kulturalnym klasy, szkoły i środowiska lokalnego
 • Bierz udział w konkursach, zawodach, zabawach
Podziel się: