Regulamin Rady Rodziców

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

(wyciąg ze statutu szkoły)

§ 15

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” reprezentuje wobec Dyrekcji i Rady Pedagogicznej ogół rodziców (opiekunów) i uczniów Gimnazjum nr 4 w Gdyni.
  2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, Statutu Gimnazjum nr 4 w Gdyni i  postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów klasowych w gimnazjum w danym roku szkolnym.
  4. Każdy oddział klasowy reprezentuje w Radzie jeden rodzic (opiekun), wybrany w tym oddziale  na zasadach opisanych w pkt 2 niniejszego regulaminu, Przewodniczącą/cym Rady Oddziału (tzw. „trójki klasowej’).
  5. Kadencja Rad Oddziałów Klasowych i Rady Rodziców Gimnazjum trwa jeden rok szkolny.
  6. Jeżeli w czasie trwania kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 liczby członków, Dyrektor Gimnazjum zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających.
  7. Rada ze swojego składu może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe, stosownie do potrzeb.
 2. Wybory składu Rad Oddziałów Klasowych, wyłonienie składu Rady Rodziców Gimnazjum i jej Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
  1. W wyborach do Rady Oddziału Klasowego uczestniczą wszyscy rodzice (opiekunowie) uczniów danego Oddziału, z zachowaniem zasady, że jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (opiekun).
  2. Wybory do Rady Oddziału Klasowego przeprowadza się we wrześniu, na pierwszym klasowym zebraniu rodziców (opiekunów) w danym roku szkolnym.
  3. Rodzice (opiekunowie) dzieci w każdym Oddziale Klasowym zgłaszają i wybierają spośród siebie kandydatury do Rady Oddziału, a następnie w drodze głosowania niejawnego, wybierają zwykłą większością głosów, trzyosobowy skład Rady Oddziału Klasowego (tzw. „trójkę klasową”).
  4. Rodzic (opiekun), który w danym Oddziale Klasowym w trakcie wyborów uzyska największą liczbę głosów, staje się Przewodniczącą/cym Rady Oddziału Klasowego.
  5. Przewodnicząca/cy Rady Oddziału Klasowego reprezentuje dany Oddział Klasowy w składzie Rady Rodziców Gimnazjum i z urzędu wchodzi w jej skład.
  6. Pozostali dwoje rodzice (opiekunowie) wybrani do składu Rady Oddziału Klasowego, także na pierwszym zebraniu rodziców, wybierają spośród siebie Skarbnika i Członka Rady Oddziału.
  7. W przypadku ustąpienia członka składu Rady Oddziału Klasowego (tzw. „trójki klasowej”) w trakcie trwania kadencji, zebranie rodziców danego Oddziału Klasowego wybiera spośród siebie nowego członka Rady Oddziału, na zasadach opisanych wyżej.
  8. Z przeprowadzonych w Oddziałach Klasowych wyborów sporządza się protokoły, które wychowawca Oddziału Klasowego przekazuje do wiadomości Dyrektorowi Gimnazjum.
  9. Obwieszczenie wyników wyborów w poszczególnych Oddziałach Klasowych, podanie do wiadomości składu Rady Rodziców Gimnazjum i zwołanie jej pierwszego zebrania należy do Dyrektora Gimnazjum.
  10. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor Gimnazjum, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów i składu Rady Rodziców.
  11. Na pierwszym zebraniu Rada Rodziców nowej kadencji dokonuje ze swojego składu wyboru Zarządu Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej. Rodzice (opiekunowie) wchodzący w skład Rady Rodziców zgłaszają i wybierają spośród siebie kandydatury Zarządu Rady, a następnie w  drodze głosowania niejawnego, wybierają zwykłą większością głosów, trzyosobowy skład Zarządu Rady.
  12. Analogicznie dokonuje się  wyboru składu Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem, że osoby już wybrane do Zarządu Rady nie biorą udziału w wyborach trzyosobowego składu Komisji Rewizyjnej.
  13. Nadzór nad praworządnym przebiegiem wyborów sprawuje Dyrektor Gimnazjum.
 3. Zarząd Rady Rodziców Gimnazjum.
  1. Wyłoniona w drodze wyborów Rada Rodziców wybiera spośród swego składu osoby funkcyjne, stanowiące Zarząd Rady, w osobach:
   1. Przewodnicząca/cy Rady Rodziców,
   2. Zastępca Przewodniczącego,
   3. Sekretarz Rady,
   4. Skarbnik Rady.
  2. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia, reprezentuje Radę w bezpośrednich kontaktach z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną Gimnazjum oraz na zewnątrz.
  3. Zastępca Przewodniczącego przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
  4. Sekretarz Rady odpowiada za prowadzenie dokumentacji Rady, dokumentowanie jej uchwał oraz protokołowanie zebrań.
  5. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę finansami pozyskanymi przez Radę, w tym:
   1. odbiera od Skarbników poszczególnych Oddziałów Klasowych wpłaty dokonane przez rodziców na rzecz Rady Rodziców i w uzgodnieniu z pionem Głównego Księgowego, przekazuje je na rachunek bankowy gimnazjum,
   2. na bieżąco współpracuje z pionem Głównego Księgowego gimnazjum, w szczególności w zakresie stałego monitorowania salda środków finansowych Rady Rodziców i regularności   wpłat składek w poszczególnych Oddziałach Klasowych,
   3. przeprowadza, ewidencjonuje i monitoruje operacje finansowe Skarbników Rad Oddziałów Klasowych z Radą Rodziców i pionem Głównego Księgowego szkoły,
   4. monitoruje pod względem merytorycznym realizację wydatków środków Rady Rodziców, wynikających z treści podjętych przez Radę Rodziców uchwał, skutkujących wydatkowaniem tychże środków finansowych,
   5. kończy rok finansowy Rady Rodziców do dnia 30 czerwca (roku kadencji),
   6. na pierwszym zebraniu Rady Rodziców nowej kadencji przedstawia, uzgodnione z pionem Głównego Księgowego rozliczenie finansowe za miniony rok szkolny (kadencję), w formie pisemnego sprawozdania, które przekazuje do dokumentacji finansowej gimnazjum.
  6. Skarbnicy wszystkich Rad Oddziałów Klasowych zobowiązani są do stałej współpracy ze Skarbnikiem Rady Rodziców Gimnazjum i minimum jeden raz w miesiącu przedstawiają informacje o zebranych w Oddziale Klasowym środkach finansowych oraz dokonują wpłat zebranych składek, za stosownym pokwitowaniem.
  7. Skarbnicy Oddziałów Klasowych mogą także dokonywać wpłat na rachunek bankowy gimnazjum, obowiązkowo informując o tym fakcie Skarbnika Rady Rodziców.
  8. Do sprawowania kontroli wewnętrznej Rada Rodziców wybiera spośród swego składu Komisję Rewizyjną, w składzie:
   1. Przewodnicząca/cy Komisji Rewizyjnej,
   2. Zastępca Przewodniczącego Komisji,
   3. Sekretarz Komisji.
 4. Zebranie Rady Rodziców.
  1. Przygotowanie zebrania, ustalenie jego terminu i porządku obrad oraz jego ogłoszenie jest zadaniem Przewodniczącego Rady.
  2. Zabranie Rady Rodziców prowadzi jej Przewodniczący lub pod jego nieobecność,  Zastępca Przewodniczącego Rady.
  3. W zebraniach Rady Rodziców może brać udział Dyrektor Gimnazjum, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego  lub inne zaproszone osoby, stosownie do zaistniałych potrzeb i okoliczności; osoby te nie  biorą udziału w procesie podejmowania przez Radę uchwał lub innych regulaminowych czynności.
  4. Zebrania Rady Rodziców są ważne decyzyjnie i uchwałodawczo, o ile uczestniczy w nich nie mniej niż 50% jej składu, czyli gdy uczestniczy w nim nie mniej niż połowa reprezentantów poszczególnych Oddziałów Klasowych.
  5. Wszystkie zebrania Rady Rodziców są protokołowane przez Sekretarza Rady.
  6. Przed rozpoczęciem zebrania Przewodniczący Rady, na podstawie imiennej listy uczestników zebrania, ustala frekwencję członków Rady i tym samym ustala ważność decyzyjną i uchwałodawczą zebrania.
  7. Zebrania Rady Rodziców odbywają się w budynku Gimnazjum nr 4, jeden raz w miesiącu, w terminie ustalonym przez Radę na poprzednim zebraniu.
 5. Podejmowanie uchwał i wydawanie opinii.
  1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
  2. W sprawach personalnych, a także na wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
  3. Uchwały Rady Rodziców są numerowane kolejno w danym roku szkolnym (w trakcie kadencji) i mają formę pisemną.
  4. Opinie Rady Rodziców wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.
 6. Prawa i obowiązki członków Rady Rodziców.
  1. Członkowie Rady Rodziców mają prawo do:
   1. dostępu do informacji związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, poza uznanymi przez szkołę za poufne,
   2. wypowiadania na zebraniach opinii we wszystkich sprawach z życia szkoły,
   3. głosowania na równych prawach, we wszystkich uchwałach i decyzjach podejmowanych przez Radę, w tym ustalania zakresu pracy Rady, uczestniczenia czynnie i biernie w wyborach Zarządu Rady i Komisji Rewizyjnej, przyjmowania sprawozdań Rady i Komisji Rewizyjnej, wnioskowania i opiniowania zmian Statutu Gimnazjum nr 4 w Gdyni i innych, objętych niniejszym regulaminem.
  2. Członkowie Rady Rodziców mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w jej  pracach.
  3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
   1. uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły   i profilaktyki szkolnej,
   2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania,
   3. opiniowanie projektu planu finansowego szkoły, w zakresie środków w dyspozycji Rady,
   4. opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,
   5. opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
   6. opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych (o których mowa w § 13, pkt. 3, ppkt. 7).
  4. Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
   1. nadzór i kontrola nad działalnością Rady, w szczególności jej gospodarki finansowej,
   2. dokonywanie kontroli pracy Rady, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, składanie sprawozdań na zebraniach Rady Rodziców z dokonanych kontroli i przedstawienie wniosków pokontrolnych oraz poddawanie ich pod głosowanie Rady,
   3. w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działalności Rady Rodziców Przewodnicząca/cy Komisji Rewizyjnej niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Dyrektora Gimnazjum  i Przewodniczącego Rady Rodziców.
 7. Fundusze Rady Rodziców.
  1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze przeznaczone wyłącznie na działalność statutową   szkoły oraz na:
   1. dofinansowanie dożywiania i pomoc materialną dla uczniów z najuboższych rodzin,
   2. dofinansowanie organizacji konkursów, imprez o charakterze wychowawczym, artystycznym i rekreacyjno-sportowym,
   3. zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów oraz laureatów konkursów i olimpiad,
   4. zakup pomocy naukowych i drobnego wyposażenia edukacyjnego,
   5. pokrycie kosztów zakupu materiałów eksploatacyjnych i obsługi kserokopiarki dla potrzeb uczniów,
   6. działania i inwestycje mające na celu poprawę szeroko pojętego bezpieczeństwa uczniów,
   7. potrzeby własne w zakresie działania Rady.
  2. Na pierwszym zebraniu nowej kadencji ustala się w drodze uchwały wysokość dobrowolnej składki na Radę Rodziców w danym roku szkolnym.
  3. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszy ustala Rada na dany rok szkolny, w preliminarzu budżetowym (uchwale) w terminie nie później niż na 3 zebraniu w roku szkolnym (w kadencji).
  4. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady Rodziców mogą składać:
   1. Dyrektor Gimnazjum,
   2. grono pedagogiczne (zwłaszcza wychowawcy klas),
   3. samorząd uczniowski,
   4. rodzice (opiekunowie).
  5. Rada Rodziców nie prowadzi osobnego rachunku bankowego i w zakresie obsługi bankowej korzysta wyłącznie z rachunku bankowego gimnazjum.
  6. Nadzór merytoryczny nad obrotami finansowymi Rady Rodziców sprawuje pion Głównego Księgowego gimnazjum.
  7. Rada Rodziców dysponuje zgromadzonymi środkami pieniężnymi w drodze podejmowania uchwał, a wydatkowanie środków realizowane jest w uzgodnieniu z Dyrektorem i pionem Głównego Księgowego gimnazjum.
  8. Rodziców może, w drodze uchwały, upoważnić Zarząd Rady do podejmowania decyzji o wydatkowaniu, za zgodą Dyrektora Gimnazjum, środków pieniężnych Rady do określonej kwoty, z pominięciem konieczności  każdorazowego wydania uchwały, zwłaszcza w sytuacjach pilnych i  nieprzewidzianych oraz podczas realizacji stałych, znanych członkom Rady wydatków.
 8. Postanowienia końcowe.
  1. Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum nr 4 w Gdyni wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia, to jest 16.09.2015 r.
  2. W sprawach nie objętych postanowieniami powyższego Regulaminu lub w sprawach spornych, decyzje podejmuje Rada Rodziców w drodze uchwały, w uzgodnieniu z Dyrektorem Gimnazjum, kierując się przepisami obowiązującego prawa.