Zachowanie

 

REGULAMIN WYSTAWIANIA OCENY ZACHOWANIA

(wyciąg ze statutu szkoły)

§ 53

 1. Ocena z zachowania ucznia uwzględnia:
  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
  3. dbałość o honor i tradycje szkoły,
  4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
  6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
  7. okazywanie szacunku innym osobom.
 2. Ocena zachowania ucznia związana jest z treścią planu szkoły, przestrzeganiem regulaminu szkolnego.
 3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
  1. stopnie z przedmiotów nauczania,
  2. promocję lub ukończenie szkoły.
 4. Szczegółowe kryteria oceny zachowania.

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DODATKOWYCH PUNKTÓW Z ZACHOWANIA

 

W pierwszym dniu nauki każdego semestru uczeń otrzymuje zaliczkowo 100 punktów.


 

Punkty dodatnie:

 1. Udział w konkursach w zależności od zajętego miejsca (punkty przyznawane w zależności od awansu na kolejny szczebel rywalizacji i od zajętego miejsca, przyznawane raz w semestrze za najwyższe osiągnięcie):
  • I etap konkursu przedmiotowego
  • II etap konkursu przedmiotowego
  • III etap konkursu przedmiotowego
  • Udział w innych konkursach (w tym pozaszkolnych)
  • 1 – 10
  • 11 – 20
  • 21 – 30
  • 1 – 20
 2. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych i konkursach artystycznych (punkty przyznawane w zależności od awansu na kolejny szczebel rywalizacji i od zajętego miejsca, przyznawane raz w semestrze za najwyższe osiągnięcie):
  • miejskie /rejonowe
  • wojewódzkie
  • ogólnopolskie
  • 1 – 10
  • 11 – 15
  • 16 – 20
 3. Udział w zajęciach pozalekcyjnych:
  • systematycznie od 60 %
  • systematyczny i aktywny udział w zajęciach 90 do 100%
  • 6 – 8
  • 9 – 10
 4. Praca na rzecz klasy (punkty przyznawane przez wychowawcę na koniec semestru):
  • aktywna praca w samorządzie klasowym
  • zaangażowanie w przygotowanie imprez i wyjść klasowych
  • rzetelne pełnienie funkcji dyżurnego klasowego
  • 1 – 20
  • 1 – 20
  • 1 – 5
 5. Praca na rzecz szkoły klasy (punkty przyznawane każdorazowo przez wychowawcę):
  • pomoc w organizacji imprez szkolnych
  • bezpośredni udział w imprezach i uroczystościach szkolnych
  • praca w Samorządzie Uczniowskim
  • poczet sztandarowy
  • szczególna aktywność na rzecz szkoły i środowiska
  • bardzo aktywny udział w projekcie edukacyjnym ogólnoszkolnym
  • aktywny udział w projekcie edukacyjnym ogólnoszkolnym
  • 1 – 10
  • 1 – 10
  • 5 -10
  • 5
  • 1 – 20
  • 20
  • 10
 6. Pomoc kolegom w nauce:
  • pomoc w nauce uczniom zagrożonym, chorującym
  • 1 – 20
 7. Frekwencja (punkty przyznawane jednorazowo pod koniec semestru):
  • 100%
  • 95 do 99%
  • Brak spóźnień (przy frekwencji min. 90%)
  • 20
  • 10
  • 10
 8. Każdorazowa praca na rzecz klasy, szkoły i środowiska przyznawana przez nauczyciela (z wyłączeniem wychowawcy)
   
  • 1 – 3
 9. Przestrzeganie regulaminu dotyczącego stroju szkolnego (punkty przyznawane 1 raz w okresie przez wychowawcę)
  • brak uwag negatywnych dotyczących stroju szkolnego i obuwia zmiennego
  • 10 – 20
 10. Wysoka kultura osobista – punkty przyznawane przez wychowawcę w porozumieniu z innymi nauczycielami – raz w okresie
   
  • 10

 

 

Punkty ujemne:

 1. Niewłaściwe zachowanie na lekcjach (jeden raz podczas lekcji):
  • niewypełnienie poleceń nauczyciela
  • ciągłe rozmowy na lekcji
  • zakłócanie toku lekcji (puka, gwiżdże, itp.)
  • wulgarne słownictwo
  • spożywanie posiłków i napojów
  • korzystanie w czasie lekcji z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń do zapisywania i odtwarzania dźwięku i obrazu
  • brak reakcji na wcześniejsze uwagi nauczyciela podczas lekcji
  • 2
  • 2
  • 2
  • 5
  • 2
  •  
  • 5
  • 5
 2. Niewłaściwe zachowanie na przerwach:
  • niestosowanie się do poleceń nauczyciela dyżurującego i pracowników szkoły
  • zaśmiecanie szkoły i terenu szkolnego
  • 5
  • 2
 3. Niewłaściwe zachowanie poza szkoła (w miejscach użytku publicznego):
  • podczas wyjść (wyjazdów) poza teren szkoły, wycieczek
  • samowolne oddalenie się od grupy
  • 5 – 20
  • 10 – 20
 4. Aroganckie zachowanie wobec pracowników szkoły
   
  • 5 – 20
 5. Naruszanie norm społecznych (wystawiane przez wychowawcę po uzgodnieniu z nauczycielem):
  • niewłaściwe zachowanie wobec koleżanek i kolegów (arogancja, wyśmiewanie, obrażanie)
  • naruszenie nietykalności cielesnej (popychanie, poszturchiwanie, udział w bójce)
  • kradzież, wyłudzenia (kradzież prac praktycznych)
  • posiadanie oraz picie alkoholu
  • palenie papierosów (w tym e-papierosów, itp.)
  • posiadanie, zażywanie lub rozprowadzanie narkotyków oraz innych substancji odurzających
  • niszczenie rzeczy innych osób
  • kłamstwo, oszustwo, fałszerstwo (plagiat prac domowych, odpisywanie treści z Internetu)
  • ściąganie na pracach pisemnych (nie stosować gdy uczeń otrzymał ocenę ndst)

  •  
  • 5 – 50
  •  
  • 10 – 50
  • 10 – 50
  • 50
  • 50
  •  
  • 100
  • 10 – 30
  •  
  • 10
  •  
  • 5

   

 6. Niszczenie mienia szkolnego, uszkodzenie oprogramowania
   
  • 10 – 50
 7. Niewypełnienie obowiązku dyżurnego klasowego (każdorazowo)
   
  • 1
 8. Niewłaściwy strój szkolny (1 raz podczas dnia):
  • brak koszulki polo z tarczą
  • rozpuszczone włosy
  • wyzywający ubiór
  • widoczny makijaż
  • brak obuwia zmiennego
  • nadmierne ozdoby (w tym soczewki kontaktowe), biżuteria
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
 9. Samowolne opuszczanie (każdorazowo):
  • zajęć lekcyjnych (ucieczka z lekcji)
  • szkoły podczas zajęć lekcyjnych
  • 10
  • 20
 10. Godziny nieusprawiedliwione i spóźnienia:
  • za każdą godzinę nieusprawiedliwioną
  • za każde spóźnienie
  • 2
  • 1
 11. Uczeń klasy sportowej
  • za zawieszenie w obowiązkach sportowych (orzeczone przez trenera) na każde dwa tygodnie takiego zawieszenia

  •  
  • 20

   

 

 

Oceny wystawiane są wg. zasady:

 • WZOROWE
 • BARDZO DOBRE
 • DOBRE
 • POPRAWNE
 • NIEODPOWIEDNIE
 • NAGANNE
 • 200 pkt. i więcej
 • 150 – 199 pkt.
 • 100 – 149 pkt.
 •   60 –   99 pkt.
 •     0 –   59 pkt.
 • poniżej 0 pkt.
 • Ocena roczna jest wystawiana z uwzględnieniem oceny półrocznej i może się różnić co najwyżej o 2 oceny.
 • Ocena roczna jest średnią ocen z pierwszego i drugiego semestru.
 • Program będzie podlegał ewaluacji po każdym półroczu, po zatwierdzeniu zmian przez Radę Pedagogiczną.

 

 1. Tryb ustalania.
  1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  2. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy po uwzględnieniu samooceny ucznia, oceny zespołu klasowego oraz oceny innych nauczycieli (karta oceny) z zastrzeżeniem:
   1. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu uczniowskiego, jak: spożywanie alkoholu, konflikt z prawem, uczeń może uzyskać maksymalnie ocenę poprawną niezależnie od zdobytych w ciągu okresu punktów.
   2. W przypadku uzyskania w półroczu -50 pkt. uczeń może otrzymać maksymalnie ocenę dobrą.
  3. Wychowawca przedstawia projekt oceny zachowania ucznia na zebraniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
  4. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo do analizowania i opiniowania zasadności oceny proponowanej przez wychowawcę w oparciu o ustalone kryteria.
  5. Wychowawca klasy po wysłuchaniu opinii członków R.P. ma decydujący głos przy wystawianiu oceny ostatecznej zgodnie z przyjętymi kryteriami.
  6. Ocena zachowania zatwierdzona jest Uchwałą Rady Pedagogicznej.
  7. Uczniowie i rodzice mają prawo odwołania się do ustalonej oceny zachowania zgodnie z ustalonym trybem.
  8. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca pisemnie uzasadnia ustaloną ocenę przed radą klasyfikacyjną – roczną.
 2. Tryb odwołania.
  1. Wniosek o ponowne ustalenie oceny zachowania ma prawo złożyć uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni), jeżeli:
   1. Wychowawca nie uwzględnił opinii nauczycieli albo zespołu klasowego (kolegów), samooceny ucznia.
   2. Wychowawca nie stosował się do ustalonych kryteriów oceny.
  2. Wniosek składa się pisemnie do dyrektora szkoły na ręce wychowawcy klasy (nie później niż na 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych).
  3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję.
  4. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
  5. W skład komisji wchodzą:
   1. dyrektor szkoły lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,
   2. wychowawca klasy,
   3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
   4. pedagog,
   5. psycholog,
   6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
   7. przedstawiciel rady rodziców.
  6. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
   1. skład komisji,
   2. termin posiedzenia komisji,
   3. wynik głosowania,
   4. ustaloną oceną zachowania wraz z uzasadnieniem.
   5. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
  7. Rada Pedagogiczna w oparciu o sprawozdanie komisji uchwałą zatwierdza ocenę zachowania, która jest ostateczna i nie podlega zmianom.