WSO

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

(wyciąg ze statutu szkoły)

§ 41

 

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania reguluje zasady oceniania klasyfikowania i promowania oraz zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych uczniów Gimnazjum Nr 4 w Gdyni.

 

§ 42

 1. Cele oceniania:
  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
  2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
  3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
  4. dostarczenie rodzicom, prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

§ 43

Zakres oceniania.

 1. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych i programowych oraz wysiłek ucznia, jego aktywność i praca własna.
 2. Nauczyciele na początku roku szkolnego ustalają wymagania dotyczące wiadomości i umiejętności na poszczególne oceny szkolne.
 3. Nauczyciel ustnie informuje uczniów o ustalonych wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania. Nauczyciele wychowania fizycznego powiadamiają rodziców uczniów na pierwszym zebraniu informacyjnym.
 4. Wymagania dotyczące umiejętności i wiadomości uczniów są zawarte w indywidualnych programach nauczycieli i są do wglądu na życzenie rodziców.
 5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 6. Ogólne kryteria oceniania wiadomości i umiejętności uczniów na poszczególne oceny podaje wychowawca na pierwszym zebraniu informacyjnym.
  1. OCENA „CELUJĄCY” – otrzymuje uczeń, który:
   1. opanował całkowicie wiedzę i umiejętności, przewidziane podstawą programową,
   2. jest zawsze przygotowany, z różnego typu prac i sprawdzianów otrzymuje oceny bardzo dobre i celujące,
   3. wykonuje wszystkie dodatkowe prace zaproponowane przez nauczyciela danego przedmiotu,
   4. twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania np. bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
  2. OCENA „BARDZO DOBRY” – otrzymuje uczeń, który:
   1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności, określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie (pow. 80 % wymagań dopełniających),
   2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,
   3. potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadać i problemów w nowych sytuacjach,
   4. dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk,
   5. umie formułować plan działania oraz tworzyć oryginale rozwiązania,
   6. systematycznie przygotowuje się do lekcji i wykazuje aktywną postawę w czasie zajęć.
  3. OCENA „DOBRY” – otrzymuje uczeń, który:
   1. opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania (80% poziomu rozszerzonego),
   2. poprawnie stosuje wiadomości w sytuacjach podobnych do ćwiczeń szkolnych,
   3. rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
   4. dobrze przygotowuje się do lekcji wykazuje właściwą postawę w trakcie zajęć.
  4. OCENA „DOSTATECZNY” – otrzymuje uczeń, który:
   1. wykazuje się wiedzą dostateczną (wystarczającą do tego), by mógł kontynuować ją na wyższym poziomie (ok. 80% wymagań podstawowych),
   2. rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela,
   3. potrafi przedstawić wiadomości w innej formie niż je zapamiętał,
   4. umie wytłumaczyć wiadomości, zinterpretować, streścić, uporządkować, uczynić je podstawą prostego wnioskowania,
   5. przygotowuje się do zajęć i uczestniczy w nich.
  5. OCENA „DOPUSZCZAJĄCY” – otrzymuje uczeń, który:
   1. opanował minimum wiadomości i umiejętności koniecznych do kontynuacji nauki i rokuje nadzieje na uzupełnienie braków,
   2. reprezentuje elementarny poziom rozumienia wiadomości i nie myli ich,
   3. niesystematycznie przygotowuje się do lekcji,
   4. potrafi rozwiązywać proste zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela.
  6. OCENA „NIEDOSTATECZNY” – ocenę tę otrzymuje uczeń, który:
   1. nie opanował niezbędnego minimum wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania danego przedmiotu,
   2. nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadań teoretycznych i praktycznych o niewielkim stopniu trudności,
   3. nie przygotowuje się do lekcji,
   4. wykazuje niewłaściwy stosunek do przedmiotu.

 

§ 44

 1. Formy i sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia.
  1. Ustala się następujące formy bieżącego oceniania:
   1. ustne odpowiedzi dotyczące wiadomości i umiejętności obejmujące zakres dwóch – trzech ostatnich lekcji,
   2. pisemną formę odpowiedzi ustnej, która jest nie zapowiedzianą kartkówką,
   3. praca kontrolna obejmująca zakres działu danego przedmiotu lub większej części materiału,
   4. praca kontrolna jest zapowiedziana na tydzień przed terminem i wpisana do dziennika; dopuszcza się 3 prace kontrolne w tygodniu i jedną w ciągu dnia.
    • nauczyciele zobowiązani są do oddania uczniom prac klasowych celem pokazania rodzicom. Uczniowie zobowiązani są do zwrócenia podpisanej przez rodzica pracy w ciągu 2 tygodni.
    • Uczeń, który był nieobecny na pracy kontrolnej musi ją zaliczyć w terminie dwóch tygodni od przyjścia do szkoły; uczeń jest zobowiązany zgłosić się do nauczyciela i wspólnie z nim ustalić termin. Po upływie tego terminu nauczyciel sam egzekwuje wiadomości i umiejętności ucznia, które obejmowała praca kontrolna.
    • Nauczyciel przechowuje wyżej wymienioną dokumentację do końca bieżącego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.
    • W uzgodnieniu z nauczycielem uczeń ma możliwość poprawy pracy kontrolnej.
   5. ocena pracy ucznia na lekcji: – formę oceny ustala nauczyciel w uzgodnieniu z uczniami,
   6. praca domowa ucznia:
    • uczeń ma obowiązek systematyczne przygotowywać się do lekcji,
    • brak pracy domowej,  zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, stroju uczeń ma obowiązek zgłosić przed lekcją (szczegółowe zasady ustala nauczyciel przedmiotu),
   7. ocenie podlegają prace nadobowiązkowe i udział w konkursach szkolnych, miejskich i wojewódzkich oraz zawodach sportowych,
   8. ocenie bieżącej podlega zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.
  2. Na początku roku szkolnego nauczyciel przedmiotu przedstawia uczniom wymagania na poszczególne oceny szkolne. Na tej podstawie nauczyciel uzasadnia oceny szkolne jeśli uczeń zgłasza zapytanie w toku. Obowiązkiem nauczyciela jest uzasadnienie ustalonej oceny na podstawie tych wymagań.
 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez uczniów, wywiązywanie się obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 3. Uczeń ma prawo do zwolnienia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii lekarza wskazującej, z jakich ćwiczeń ma być zwolniony. Nauczyciel dostosowuje wymagania niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej.
 4. Przez przygotowanie do lekcji na przedmiotach artystycznych i wychowania fizycznego rozumie się posiadanie przyborów, materiałów, stroju gimnastycznego, niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach.

 

§ 45

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wypełniania obowiązku szkolnego w pewnym zakresie na podstawie przepisów wyższego rzędu.
 2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony” albo ,,zwolniona”.
 4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
 5. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony.
 6. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 7. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 8. Wszystkie oceny ucznia wpisuje się do e-dziennika.

 

§ 46

 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
 2. Uczeń, o którym mowa w  ust. 1 ma obowiązek pracować wg zaleceń poradni i nauczyciela nad wyrównaniem braków.
 3. Nauczyciel ma prawo ocenić wkład pracy ucznia nad poprawą deficytów i oczekiwać od ucznia i rodziców systematycznego prowadzenia ćwiczeń i zeszytów wyrównujących braki.

 

§ 47

Ocenianie uczniów.

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, wg skali określonej w statucie szkoły oraz oceny zachowania.
 2. Ocenianie uczniów ustala się według następującej skali:
  1.  w przypadku przedmiotów i zajęć edukacyjnych:
   1. stopień celujący
   2. stopień bardzo dobry
   3. stopień dobry
   4. stopień dostateczny
   5. stopień dopuszczający
   6. stopień niedostateczny
  2. ocenianie zachowania ustala się wg skali:
   1. wzorowe
   2. bardzo dobre
   3. dobre
   4. poprawne
   5. nieodpowiednie
   6. naganne
 3. W bieżącym ocenianiu dopuszcza się oceny z plusem i minusem w klasyfikacji rocznej i okresowej, oceny są ocenami pełnymi.
 4. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku. Terminy rozpoczęcia i zakończenia semestrów ustala się w kalendarzu szkolnym na dany rok szkolny.
 5. Na ocenę z przedmiotu uczeń pracuje cały rok.
 6. Podstawą do wystawienia oceny z przedmiotu są wiadomości i umiejętności sprawdzane w oparciu  o prace kontrolne, odpowiedzi ustne i pracę uczniów na lekcjach  (szczegółowych ustaleń dokonuje się w zespołach samokształceniowych).
 7. Informacje o propozycjach ocen w ramach klasyfikacji śródrocznej i rocznej nauczyciel przedstawia uczniowi miesiąc przed tą klasyfikacją. Również miesiąc przed klasyfikacją odbywają się spotkania wychowawcy z rodzicami, na którym są oni powiadamiani o proponowanych ocenach. (Terminy tych spotkań ustala się w kalendarzu szkolnym na początku roku szkolnego). Informację o grożącej ocenie niedostatecznej rodzice /opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem. W przypadku nieobecności rodzica na spotkaniu wychowawca ma obowiązek podjąć takie kroki, aby skutecznie powiadomić rodzica o przewidywanych ocenach, np. drogą e-mailową z potwierdzeniem otrzymania informacji.
 8. Ocena proponowana (śródroczna lub roczna) może ulec zmianie np. z dopuszczającej na niedostateczną.
 9. Uczeń ma możliwość starać się o podwyższenie oceny śródrocznej lub rocznej o jeden stopień z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ze względu na:  dłuższą usprawiedliwioną i uzasadnioną przyczynami zdrowotnymi nieobecność; wystąpienie szczególnych zdarzeń losowych. Warunki i tryb uzyskania  wyższej niż przewidywana  oceny określa nauczyciel przedmiotu ustalając jedną lub dwie praca pisemne, dodatkowe prace domowe, odpowiedź ustna z określonego zakresu materiału.
 10. Udział w konkursach; po przejściu etapu szkolnego oraz miejskiego uczeń jest premiowany oceną celującą wstawioną do ocen cząstkowych z przedmiotu; udział w etapie wojewódzkim pozwala na uzyskanie oceny celującej z przedmiotu na koniec roku.

 

§ 48

Klasyfikacja.

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne z języków obcych, etyki lub religii wlicza się do średniej roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 3. Ocena niedostateczna uzyskana z dodatkowych zajęć nie wpływa na promocję ucznia do klasy programowo wyższej.
 4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, ocenę zachowania – wychowawca klasy.
 5. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.
 6. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczające połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 7. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 8. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jednego z rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 9. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą.
 10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego zostaje uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Za skuteczne powiadomienie rodziców odpowiedzialny jest wychowawca klasy.
 11. Procedury egzaminu klasyfikacyjnego przebiegają zgodnie z przepisami wyższego rzędu.
 12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia w ramach klasyfikacji śródrocznej, pozytywna ocena roczna jest równoznaczna z zaliczeniem całego roku szkolnego.
 13. Uczeń, który nie uzyskał pozytywnych ocen w klasyfikacji rocznej i nie przysługuje mu egzamin poprawkowy nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

 

§ 49

Sprawdzian wiedzy i umiejętności.

 1. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą – w terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych odwołać się od ustalonej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. Dyrektor przeprowadza postępowanie zgodne z zapisami ustawy oświatowej i aktualnego rozporządzenia MEN.
 2. Ustalona przez komisję roczną ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu  Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Protokół zawiera: skład komisji, termin sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

§ 50

Egzamin poprawkowy.

 1. Uczeń gimnazjum, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, zdaje egzamin poprawkowy.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w oparciu o ustawę oświatową i aktualne rozporządzenie MEN.
 5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane są w klasie programowo wyższej.
 7. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w ciągu 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego odwołać się od ustalonej oceny, jeżeli egzamin poprawkowy został przeprowadzony niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego egzaminu poprawkowego. Po tym terminie ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

§ 51

Projekt edukacyjny.

 1. Uczniowie gimnazjum, obowiązkowo w cyklu edukacyjnym, biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
  1. Wybranie tematu projektu edukacyjnego:
   • tematy projektów opracowują nauczyciele poszczególnych zespołów przedmiotowych,
   • zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści,
   • tematykę projektu mogą opracować także uczniowie, którzy swoje propozycje zgłaszają nauczycielowi uczącemu danego przedmiotu lub wychowawcy klasy,
   • zakres tematyczny projektów może obejmować projekty interdyscyplinarne związane z programem wychowawczym szkoły,
   • tematy projektów będą opublikowane na stronie internetowej szkoły, umieszczone na tablicach informacyjnych i w sekretariacie szkoły.
  2. Określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji:
   • wyznaczenie celów i zasobów projektów, terminu realizacji prezentacji, sposobu prezentacji i ewaluacji, kryteriów oceny projektu – określa w zależności od tematyki opiekun projektu,
   • ogłoszenie ostatecznej tematyki projektu ustala się do 15 października każdego roku szkolnego,
   • termin wyboru tematu projektu przez uczniów upływa z końcem października każdego roku szkolnego,
   • rejestracja uczniów następuje u opiekuna projektu, który informuje wychowawców klas o udziale ich wychowanków poprzez wpis w dzienniku lekcyjnym (notatki),
   • jeżeli uczeń nie dokona wyboru tematu projektu w klasie I lub II to ostatecznym terminem wyboru jest początek roku szkolnego klasy III
  3. Wykonanie zaplanowanych działań:
   • w zależności od tematyki realizacja projektu może trwać od miesiąca do kilku miesięcy,
   • realizacja i ewaluacja projektu wraz z przekazaniem dokumentacji kończy się przed terminem klasyfikacji w danym roku szkolnym,
   • dokumentacja projektu: opis projektu, wnioski z realizacji i załączniki (w dokumentacji nauczyciela) po zakończeniu projektu zostaje przekazana dyrektorowi szkoły
  4. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego
   • publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego może odbywać się na forum klasy, szkoły lub przed społecznością lokalną,
   • dopuszcza się różnorodne formy prezentacji projektu: wywiad, wystawa, film, album, prezentacja multimedialna, przedstawienie teatralne, itp.
 3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 4. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 5. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), lub w przypadkach losowych może podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
 6. W przypadkach, o których mowa w ust.5 na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „ zwolniona”.
 7. Zakończenie działań projektowych powinno nastąpić miesiąc przed klasyfikacją końcową.

 

§ 52

Egzamin gimnazjalny.

 1. W trzeciej klasie gimnazjum Komisja Okręgowa przeprowadza egzamin obejmujący:
  1. w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych;
  2. w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych;
  3. w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

  ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”.

 2. Komisja Okręgowa opracowuje informator zawierający szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz przykłady zadań. Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego zgodnie z przepisami wyższego rzędu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu, którym jest dyrektor szkoły.
 3. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłasza harmonogram działań związanych z egzaminem gimnazjalnym a dyrektor szkoły wypełnia jej zalecenia.
 4. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w terminie ustalonym przez Komisję Centralną.
  1. Komisja Centralna przygotowuje arkusze egzaminu gimnazjalnego.
  2. Egzamin gimnazjalny organizuje zespół egzaminacyjny powołany przez przewodniczącego    komisji szkolnej.
 5. Uczniowie przystępują do egzaminu gimnazjalnego zgodnie z przepisami wyższego rzędu.
 6. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) za pisemnym potwierdzeniem.