Przyznawanie tytułów

 

Regulamin przyznawania tytułów

 1. PRYMUS GIMNAZJUM
  1. Tytuł ten otrzymuje uczeń klasy III na zakończenie nauki w gimnazjum, który uzyskał najwyższą średnią w szkole w ciągu trzech lat nauki i wzorową ocenę z zachowania, jeśli jednocześnie w klasie I i II gimnazjum otrzymał świadectwo z wyróżnieniem.
  2. Uczniów do tytułu Prymusa Szkoły nominują wychowawcy klas trzecich po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
  3. Tytuł przyznaje Rada Pedagogiczna w drodze głosowania większością głosów.
  4. Nagrodzony uczeń otrzymuje pamiątkowy dyplom z tytułem Prymusa Szkoły oraz nagrodę rzeczową ufundowaną przez Radę Rodziców.
 2. UCZEŃ ROKU
  1. Tytuł Ucznia Roku przyznawany jest na poszczególnych poziomach – oddzielnie w klasie I, II i III.
  2. Tytuł uzyskują uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem.
  3. Tytuł uzyskują uczniowie, którzy otrzymali najwyższą średnią na zakończenie roku szkolnego oraz zachowanie wzorowe.
  4. W przypadku identycznych średnich decyduje zaangażowanie ucznia w reprezentowanie szkoły.
 3. PRZYKŁADNY GIMNAZJALISTA
  1. Tytuł ten otrzymuje uczeń klasy I, III lub III po 1 semestrze, jeśli uzyskał średnią ocen:
   • co najmniej 4,3 (i ma nie więcej niż dwie oceny dostateczne), a z zachowania otrzymał ocenę wzorową lub bardzo dobrą,
   • co najmniej średnią ocen 4,5 w tym maksymalnie 2 oceny dostateczne oraz ocenę wzorową lub bardzo dobrą z zachowania.
  2. Nagrodą dla Przykładnego Gimnazjalisty jest pochwała dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej i umieszczenie zdjęcia ucznia na specjalnej tablicy.
  3. Kandydatów do tytułu Przykładnego Gimnazjalisty przedstawiają wychowawcy klas na śródsemestralnej radzie klasyfikacyjnej.
 4. MISTRZ INTELEKTU
  1. Uczeń, który został laureatem etapu wojewódzkiego lub
  2. Uczeń klasy III, który w danym roku szkolnym zakwalifikował się co najmniej do trzech eliminacji rejonowych konkursów przedmiotowych, a w jednym z nich został finalistą etapu wojewódzkiego.
  3. Kandydatów do tytułu prezentują wychowawcy klas na rocznej radzie klasyfikacyjnej. O przyznaniu tytułu decyduje Rada Pedagogiczna.
 5. SPORTOWIEC ROKU
  1. Tytuł Sportowca Roku przyznawany jest na poszczególnych poziomach – w klasach I, II i III.
  2. Sportowcami Roku zostają uczniowie, którzy mogą poszczycić się największymi osiągnięciami sportowymi w zawodach indywidualnych i zespołowych na szczeblu szkoły, miasta, rejonu, województwa, kraju i godnie reprezentują szkołę.
  3. Uzyskują dobre wyniki w nauce – średnia ocen co najmniej 4.0.
  4. W przypadku zbliżonych osiągnięć sportowych o przyznaniu tytułu decydują wyniki w nauce i zachowanie.
  5. Prezentują właściwą postawę (ocena z zachowania co najmniej dobra) – systematycznie uczęszczają na lekcje wychowania fizycznego i sportowe zajęcia pozalekcyjne; są zawsze przygotowani do zajęć i aktywnie w nich uczestniczą).
  6. Muszą być dobrymi kolegami i umieć współpracować w zespole.
  7. Sportowcy Roku to uczniowie, którzy przestrzegają zasad Fair-play.
  8. Uczniowie ci pomagają nauczycielom wychowania fizycznego przy organizacji imprez sportowych na terenie szkoły im promują zdrowy styl życia.
  9. Kandydatów do tytułu Sportowca Roku prezentują nauczyciele wychowania fizycznego, a o przyznaniu tytułu decyduje Rada Pedagogiczna.
  10. Sportowiec Roku otrzymuje pamiątkowy dyplom.
 6. MISTRZ SPORTU
  1. Tytuł Mistrza Sportu przyznaje się uczniowi klasy III, który na przestrzeni trzech lat nauki w gimnazjum może poszczycić się największymi osiągnięciami sportowymi w kategorii indywidualnej i zbiorowej.
  2. Tytuł Mistrza Sportu przysługuje uczniowi, który z zachowania przez okres trzyletniej nauki w gimnazjum, otrzyma co najmniej ocenę dobrą.
  3. Musi on spełniać wszystkie pozostałe kryteria wymienione w regulaminie uzyskania tytułu Sportowca Roku – prezentować nienaganną postawę uczniowską wobec obowiązków szkolnych, być przykładnym kolegą i wzorem do naśladowania dla innych.
  4. Kandydata do tytułu Mistrza Sportu nominują nauczyciele wychowania fizycznego, a o przyznaniu tytułu decyduje Rada Pedagogiczna.
  5. Nagrodzony uczeń otrzymuje pamiątkowy dyplom z tytułem Mistrza Sportu i nagrodę rzeczową.
 7. TALENT ARTYSTYCZNY
  1. Tytuł Talent Artystyczny przyznaje się na zakończenie gimnazjum uczniowi, który ma największe osiągnięcia artystyczne (teatralne, muzyczne, plastyczne, techniczne, multimedialne).
  2. Uzyskują dobre wyniki w nauce – średnia ocen co najmniej 4.0.
  3. Prezentują nienaganną postawę (ocena z zachowania wzorowa lub bardzo dobra).
  4. W przypadku zbliżonych osiągnięć o przyznaniu tytułu decydują wyniki w nauce i zachowaniu.

Uczniowie, którzy uzyskali tytuł Prymusa, Ucznia Roku, Mistrza Intelektu, Sportowca Roku czy Mistrza Sportu zostaną uwiecznieni na specjalnej tablicy pamiątkowej, na której znajdą się podpisane imieniem i nazwiskiem zdjęcia nagrodzonych uczniów.