Regulamin ucznia

 

REGULAMIN UCZNIOWSKI

(wyciąg ze statutu szkoły)

§ 40

 1. Postanowienia wstępne.
  1. Celem regulaminu jest określenie zasad współżycia uczniów, nauczycieli i  rodziców w szkole oraz stworzenie warunków dla rozwoju samorządności, partnerstwa i współodpowiedzialności uczniów za pracę szkoły.
  2. Regulamin został opracowany w oparciu o konsultacje całej społeczności szkolnej.
  3. Regulamin, jego postanowienia obowiązują nauczycieli, rodziców, uczniów.
  4. Regulamin określa procedury postępowania w przypadkach drastycznego naruszenia obowiązujących norm i zasad współżycia społecznego.
 2. Uczniowie szkoły mają swoje prawa i obowiązki określone m.in. w:
  1. Ustawie z dn. 7.09.1991r. o Systemie Oświaty z późn. zmianami.
  2. Zarządzeniu MEN (Dz.U. 51/2002) w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
  3. Wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
  4. Regulaminach organizacji działających w szkole.
 3. Prawa ucznia. Uczeń ma prawo:
  1. znać programy nauczania poszczególnych przedmiotów i wymagania dot. osiągnięć na oceny szkolne,
  2. znać Statut Szkoły i Wewnątrzszkolny System Oceniania,
  3. zgłaszać propozycje dotyczące:
   1. realizacji programu szkolnego,
   2. programu wychowawczego szkoły,
   3. organizacji pracy szkoły,
   4. życia pozalekcyjnego szkoły,
   5. tworzenia prawa szkolnego.
  4. współuczestniczyć w tworzeniu planu wychowawczego klasy, samorządu uczniowskiego i organizacji uczniowskich na terenie szkoły,
  5. rozwijać swoje zainteresowania, talenty poprzez przynależność do kół zainteresowań, organizacji uczniowskich, brać udział w zajęciach pozalekcyjnych,
  6. do udziału w organizowanych konkursach przedmiotowych i tematycznych na zasadach dobrowolności,
  7. korzystać z pomocy nauczycieli, pedagoga szkolnego, biblioteki szkolnej, świetlicy szkolnej przy rozwiązywaniu i wyjaśnianiu problemów natury dydaktyczno – wychowawczej,
  8. do poszanowania własnej godności, bezpieczeństwa oraz dyskrecji w sprawach natury osobistej i rodzinnej,
  9. zdobywać nowe wiadomości i umiejętności,
  10. sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów,
  11. wykorzystywać w pełni na odpoczynek ustalone przerwy międzylekcyjne oraz ferie i święta kalendarzowe:
   1. w czasie przerw uczeń ma prawo do spokoju i bezpieczeństwa, nie powinien narażać siebie i innych na hałas i niebezpieczeństwo,
   2. zabrania się: biegania, trzaskania drzwiami, otwierania okien na korytarzach, popychania kolegów i koleżanek, krzyku,
   3. na czas przerw w nauce, ferii i świąt kalendarzowych uczeń powinien być zwolniony od zadań domowych,
  12. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce od nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, nauczycieli świetlicy szkolnej
  13. korzystać z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki,
  14. korzystać z opieki zdrowotnej, poradnictwa i terapii pedagogiczno – psychologicznej,
  15. uczestniczyć w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły,
  16. współdecydowania o życiu szkoły poprzez działalność w samorządzie uczniowskim oraz innych organizacjach uczniowskich,
  17. do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii lekarskiej.
 4. Obowiązki ucznia.
  1. Uczeń ma obowiązek:
   1. rzetelnie uczyć się, wykonywać swoje obowiązki, w pełni wykorzystywać czas poświęcony na naukę,
   2. uczestniczyć w lekcjach zgodnie z przeznaczonym na nie czasem, nie spóźniać się na lekcje:
    • opuszczone godziny lekcyjne uczeń ma obowiązek usprawiedliwić pisemnym oświadczeniem rodziców w dzienniczku zwolnień po powrocie do szkoły na najbliższej godzinie wychowawczej,
    • nieobecności na pierwszych godzinach lekcyjnych lub spóźnienia, rodzic ma obowiązek usprawiedliwienia w dniu następnym w dzienniczku zwolnień,
    • w przypadku dłuższej nieobecności (powyżej 7 dni) rodzic ma obowiązek powiadomić wychowawcę (telefonicznie lub osobiście),
    • zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego wraz z podaniem rodziców do dyrektora szkoły powinno być złożone w ciągu tygodnia od daty wystawienia zwolnienia lekarskiego w sekretariacie szkoły,
    • uczniowie, którzy chcą się zwolnić w trakcie zajęć, mają obowiązek złożyć na ręce wychowawcy (w razie jego nieobecności na ręce dyrektora szkoły) pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na opuszczenie szkoły. Zgoda ta pozostaje w dokumentacji szkolnej (u wychowawcy),
   3. posiadać dzienniczek ucznia i dzienniczek zwolnień,
   4. dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować, znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje,
   5. okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom szkoły, przejawiający się w:
    • kulturze słowa,
    • kulturze dyskusji,
    • przestrzeganiu form grzecznościowych,
    • nie używaniu wulgaryzmów,
   6. kulturalnie zachowywać się na terenie szkoły i poza nią oraz dbać o kulturę słowa, przestrzegać ogólnie przyjętych norm zachowań w miejscach publicznych (zabrania się demonstracyjnego okazywania uczuć),
   7. reagować na zachowanie i sytuacje sprzeczne z regulaminem szkoły oraz ogólnie przyjętymi normami zachowania – wyrażać swój protest, zgłaszać o w/w wypadkach opiekunom, pracownikom szkoły,
   8. troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, zgłaszać przypadki uszkodzenia mienia szkoły pracownikom szkoły:
    1. za szkody wyrządzone w mieniu szkolnym odpowiadają rodzice uczniów,
    2. uczeń zobowiązany jest naprawić szkodę, odpracować wyznaczony czas na rzecz szkoły,
   9. uczęszczać do szkoły w mundurku szkolnym i estetycznie wyglądać.
    • ubiór szkolny stanowi:
     • w okresie jesienno-zimowym – granatowa kamizelka z emblematem szkoły, kolor odzieży pod mundurkiem powinien być stonowany,
     • w okresie letnim – białe lub granatowe polo z emblematem szkoły, spodnie lub spódnica w kolorach stonowanych,
    • zabrania się noszenia na terenie szkoły okryć głowy, szalików, kurtek oraz zbędnych ozdób, w tym długich kolczyków u dziewcząt i kolczyków u chłopców,
    • zabrania się farbowania włosów, robienia trwałej ondulacji, robienia makijażu, malowania i przedłużania paznokci,
    • noszenia dredów oraz fryzur wskazujących na przynależność do subkultury,
    • uczniowie, którzy mają długie włosy muszą mieć je spięte lub związane,
    • zabrania się noszenia odzieży odkrywającej części ciała (krótkie bluzki, bluzki na ramiączkach, bluzki ze zbyt dużymi dekoltami i zbyt krótkie spódniczki),
   10. dbać o swoje zdrowie i zdrowie kolegów, nie palić tytoniu także w formie e-papierosa, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków odurzających w szkole i poza szkołą; w przypadku używania e-papierosa przez ucznia, nauczyciel ma prawo go skonfiskować i zwrócić tylko opiekunowi prawnemu; dodatkowo uczeń zostanie ukarany przez dyrektora szkoły udzieleniem nagany wobec całej społeczności szkolnej z powiadomieniem rodziców.
   11. zmieniać obuwie na terenie szkoły (trampki, tenisówki),
   12. uczestniczyć w ważnych uroczystościach szkolnych w stroju galowym (biało – granatowy, biało – czarny):
    • dziewczęta – bluzka koszulowa, spódniczka do kolan,
    • chłopcy – koszula i spodnie garniturowe,
    • obuwie odpowiednie do stroju,
   13. ustala się, że noszenie przez ucznia mundurka szkolnego nie jest wymagane w dniach, w których odbywają się zajęcia rekreacyjno-sportowe (rajdy, festyny, zawody, powitanie wiosny).
  2. Uczeń, który posiada telefon komórkowy w szkole ma obowiązek wyłączyć telefon przez rozpoczęciem każdej godziny lekcyjnej. Zabrania się wykonywania zdjęć, nagrywania filmów oraz rozmów z użyciem telefonu.
  3. Wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia urządzeń elektronicznych (z wyjątkiem telefonów  komórkowych) do szkoły bez pozwolenia nauczyciela.
  4. W przypadku nieprzestrzegania zaleceń zawartych w punktach 4.B i 4.C nauczyciel ma obowiązek zatrzymać telefon lub inne urządzenie elektroniczne i oddać je po zgłoszeniu się rodziców.
  5. Bezwzględnie zabrania się używania telefonów komórkowych (w jakimkolwiek celu) w czasie sprawdzianów i prac klasowych. Nieprzestrzeganie tego zakazu jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy.
  6. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Regulaminie.
 5. Nagrody.
  1. Uczniowie klas I – III, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4.75 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie, otrzymują nagrody w formie dyplomów.
  2. Uczniowie klas III, którzy ukończyli gimnazjum z wyróżnieniem, uzyskując średnią ocen co najmniej 5 i zachowanie wzorowe, otrzymują dyplomy i nagrody książkowe, a ich rodzicom wręczane są listy gratulacyjne.
  3. Nagrody książkowe otrzymują laureaci konkursów przedmiotowych na szczeblu szkolnym.
  4. Dyplom za wzorową / wyróżniającą frekwencję na zakończenie roku szkolnego otrzymuje uczeń, który:
   1.  uzyskał nie mniej niż 97% obecności w całym roku szkolnym,
   2.  liczbą spóźnień nie przekracza 5.
  5. Przyznawanie tytułów – regulamin.
 6. Kary
  1. Za niepodporządkowanie się postanowieniom statutu szkoły przewiduje się następujące kary:
   1. upomnienie ustne nauczyciela,
   2. upomnienie pisemne nauczyciela,
   3. nagana ustna dyrektora szkoły na apelu z wpisaniem do zeszytu wychowawcy klasy,
   4. nagana pisemna dyrektora szkoły z powiadomieniem rodziców,
   5. przeniesienie do równoległej klasy,
   6. wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadkach zachowań chuligańskich.
  2. Stosowanie wyżej wymienionych kar zależne jest od wagi przewinienia.
   1. kary wymienione w pkt. 6.A.a, b – zależą od nauczyciela, wychowawcy,
   2. kary wymienione w pkt. 6.A.c, d – stosowane są po decyzji dyrektora szkoły,
   3. w karach przedstawionych w pkt. 6.A.e, f – orzeka Rada Pedagogiczna. W przypadku zniszczenia mienia lub zanieczyszczenia terenu szkolnego i przyszkolnego uczeń zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody i uczestnictwa w pracach na rzecz szkoły.
  3. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) mają prawo w ciągu tygodnia wnieść odwołanie w formie pisemnej na ręce dyrektora od udzielenia kary. Organem odwoławczym w tym przypadku od decyzji dyrektora jest Rada Pedagogiczna, a od decyzji Rady Pedagogicznej Kurator Oświaty.
 7. Tryb postępowania w sytuacjach drastycznego naruszenia regulaminu uczniowskiego świadczących o demoralizacji bądź naruszania prawa.
  1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń klasy który, nie ukończył 18. lat używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, bądź przejawia inne zachowanie świadczące o jego demoralizacji (naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematycznie uchyla się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych), nauczyciel podejmuje następujące kroki:
   1. przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy,
   2. wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły,
   3. wychowawca wzywa do szkoły rodziców lub prawnych opiekunów ucznia i przekazuje im uzyskaną informacje przeprowadzając jednocześnie rozmowę wychowawczą z uczniem i zobowiązując rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem,
   4. jeżeli rodzice odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną lub jeżeli sytuacje takie zdarzają się wielokrotnie, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub Policję,
   5. Jeżeli uczeń przejawia powyższe zachowania po ukończeniu 18. roku życia zostaje skreślony z listy uczniów szkoły.
  2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków podejmuje następujące kroki:
   1. powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy,
   2. odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie, ani zdrowie,
   3. wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia, ewentualnie udziela pomocy medycznej,
   4. zawiadamia o fakcie dyrekcję szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów), których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.
  3. W przypadku odmowy rodziców, o pozostawieniu ucznia w szkole, czy też przewiezieniu go do placówki służby zdrowia, bądź przekazania ucznia do dyspozycji funkcjonariuszom policji, decyduje lekarz po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
  4. W przypadku ucznia będącego pod wpływem alkoholu, gdy rodzice odmawiają przyjazdu, a uczeń jest agresywny wobec kolegów, nauczycieli, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu bądź zdrowiu innych, szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę Policji.
  5. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje substancję przypominającą narkotyk podejmuje następujące działania:
   1. zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem i próbuje ustalić, do kogo znaleziona substancja należy,
   2. powiadamia o zaistniałym wydarzeniu dyrekcje szkoły i wzywa Policję,
   3. po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje informacje dotyczące szczegółów wydarzenia.
  6. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk nauczyciel:
   1. w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor szkoły itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancje, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni. Nauczycielowi nie wolno samodzielnie wykonywać czynności przeszukania odzieży, ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji,
   2. o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrekcję szkoły,
   3. powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) i wzywa ich do natychmiastowego wstawiennictwa,
   4. w przypadku, gdy uczeń nie chce przekazać substancji, ani pokazać zawartości teczki, szkoła wzywa Policję,
   5. jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie nauczyciel całe zdarzenie dokumentuje sporządzając notatkę, a szkoła przekazuje informację o zdarzeniu Policji.
  7. Jeżeli nauczyciel ma informacje, że uczeń:
   1. posiada środki psychotropowe lub odurzające,
   2. wprowadza je do obrotu,
   3. nakłania innych do ich użycia lub umożliwia to,
   4. wytwarza i przetwarza środki odurzające sporządza notatkę, a pedagog szkolny pisemnie zawiadamia Policję i Sąd Rodzinny. Jeżeli uczeń ukończył 17 rok życia szkoła powiadamia Prokuratora lub Policję.
  8. Postępowanie wobec sprawcy czynu karalnego, przestępstwa:
   1. niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
   2. ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,
   3. przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły lub pedagogowi pod opiekę,
   4. powiadomienie rodziców ucznia,
   5. niezwłoczne powiadomienie Policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna.
  9. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego. Nauczyciel zobowiązany jest do:
   1. udzielenia pierwszej pomocy, bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza,
   2. niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
   3. powiadomienie rodziców ucznia,
   4. zawiadamia Policję, kiedy sprawa jest poważna.
  10. W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub uzyskaniu informacji o zagrożeniu tymi substancjami należy zapewnić bezpieczeństwo przybywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać Policję.
 8. Postępowanie wobec ucznia, który nie realizuje obowiązku szkolnego.
  1. Jeżeli nieobecności nieusprawiedliwione ucznia w miesiącu wynoszą ponad 50%, wychowawca skutecznie powiadamia rodzica.
  2. W przypadku podejrzenia faktu nie realizowania obowiązku szkolnego, wychowawca obowiązany jest podjąć działania interwencyjne. Działania te podejmowane są po upływie 100 godzin nieobecności ucznia w szkole.
  3. Działania interwencyjne wychowawcy to:
   1. skuteczne powiadomienie rodziców o nieobecności ucznia (rozmowa telefoniczna, powiadomienie pisemne, wizyta w domu),
   2. rozmowa wychowawcza z uczniem w obecności rodziców,
   3. pisemne zgłoszenie faktu nie realizowania obowiązku szkolnego przez ucznia do pedagoga szkolnego.
  4. Działania interwencyjne wychowawcy winny zostać odnotowane w dzienniku lekcyjnym.
  5. W przypadku dalszej nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia, kolejne działania podejmuje pedagog szkolny:
   1. skuteczne powiadomienie rodziców, prawnych opiekunów o nieobecności ucznia,
   2. ustalenie przyczyn nieobecności i zaproponowanie stosownej pomocy psycho – pedagogicznej na terenie szkoły i poza nią,
   3. poinformowanie pisemne rodziców, prawnych opiekunów o konsekwencjach prawnych nie realizowania obowiązku szkolnego.
  6. Podejmowane działania pedagoga szkolnego są dokumentowane.
  7. Dyrektor szkoły kontroluje realizowanie obowiązku szkolnego przez uczniów.
   1. w przypadku braku skuteczności działań interwencyjno – wychowawczych wychowawcy klasy i pedagoga, następują dalsze działania,
   2. pisemne upomnienie dyrektora szkoły, dot. obowiązku regularnego posyłania dziecka do szkoły,
   3. wniosek do sądu rodzinnego o interwencję w rodzinie,
   4. wniosek o nałożenie kary administracyjnej na rodziców lub prawnych opiekunów z tytułu nie realizowania obowiązku szkolnego.
 9. Skreślenie z listy uczniów Gimnazjum nr 4 (zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z 7 września1991 r, art 39 ust 2 i 2a).
  1. Skreślenie może nastąpić w stosunku do ucznia pełnoletniego, który:
   1. nie realizuje nauki (jego absencja wynosi ponad 50%),
   2. stanowi źródło demoralizacji w stosunku do pozostałych uczniów szkoły.
  2. Skreślenia dokonuje dyrektor w drodze decyzji na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej.
  3. Procedurę skreślenia wprowadza się po:
   1. pisemnym wezwaniu ucznia do stawienia się w szkole,
   2. pisemnym wezwaniu ucznia do stawienia się w szkole z zastrzeżeniem, że niestawienie się będzie podstawą do skreślenia z listy uczniów.
  4. W przypadku wdrożenia procedury skreślenia należy dokonać wszelkich starań, aby
   poinformować ucznia o zaistniałym fakcie.
  5. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w terminie 14 dni od jej otrzymania. W tym celu wymagane jest osobiste stawienie się w placówce.