Przetwarzanie danych osobowych

 

 


 

INFORMACJA W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW
W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 52  W GDYNI

 

I. ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Szkoła Podstawowa nr 52 w Gdyni (dalej SP 52 w Gdyni).

 • Państwa dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa oświatowego, w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Szkoły oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego.
 • Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany
  w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • W przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
 • Państwa dane przekazywane będą pracownikom Administratora oraz podmiotom uprawnionym takim jak: Urząd Miasta Gdyni, Kuratorium Oświaty, dostawcy usług.
 • W związku z wykorzystaniem takich serwisów jak Facebook lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich.
 • Przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

II. DANE KONTAKTOWE W CELU UZYSKANIA WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DOKONANIA ZGŁOSZEŃ ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH.

Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

e- mail: sekretariat@sp52gdynia.eu

tel.: 58 663 79 88

adres: ul. Stefana Okrzei 6 ,  81-228 Gdynia

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

 

III. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SP 52  W GDYNI.

adres e-mail: iod.edu@gdynia.pl

tel.: 58 663 79 88

adres: ul. Stefana Okrzei 6, 81-228 Gdynia

 

IV. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH.

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z przyjęciem Ciebie albo Twojego dziecka, jako naszego ucznia albo pracownika czy współpracownika oraz w ramach prowadzonej przez Ciebie z nami korespondencji. Dane osobowe otrzymujemy też w związku z realizacją zadań powierzonych nam przez przepisy prawa oświatowego i inne związane z edukacją oraz działalnością placówek edukacyjnych.

Możemy posiadać też Twoje dane, gdyż powierzył je nam administrator Twoich danych osobowych lub podmiot je przetwarzający. Twoje dane osobowe mogą też być nam udostępnione w ramach treści wprowadzanych do używanych przez nas oprogramowania i aplikacji. Przetwarzamy głównie Twoje zwykłe dane osobowe. Jeżeli z jakiegoś względu przekażesz lub przekazałeś nam szczególne kategorie danych osobowych lub dotyczące wyroków skazujących i innych naruszeń prawa, – jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to dane te niezwłocznie usuniemy. Jednakże wskazujemy, że prawo oświatowe nakłada na nas liczne obowiązki w zakresie przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych w celach związanych z realizacją zobowiązań nałożonych na nas przez przepisy dotyczące placówek oświatowych i opiekuńczych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa naszym uczniom. Dane osobowe pozyskujemy również ze źródeł publicznych.

 

V. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do realizacją zobowiązań nałożonych na nas przez przepisy dotyczące placówek oświatowych i opiekuńczych oraz w celu zapewnienia realizacji nałożonych na nas obowiązków w zakresie edukacji, w tym do:

 • celów administracyjnych związanych z przyjęciem Ciebie (jako pracownika lub rodzica) lub Twojego dziecka do naszej szkoły (jako ucznia),
 • wystawienia właściwych dokumentów urzędowych, zaświadczeń, opinii itd.

Przetwarzamy też dane osobowe w celu zawarcia, a następnie wykonania umowy zawartej z Tobą albo administratorem lub podmiotem przetwarzającym Twoje dane osobowe – w tym do:

 • przekazywania informacji o ofertach dla Ciebie lub Twojego dziecka,
 • zapewnienia obsługi umów,
 • kontaktowania się z Tobą w związku z wykonywaniem zawartej umowy.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SP52 w Gdyni, którym jest, m.in.:

 • zapewnienie bezpieczeństwa, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych SP 52 w Gdyni oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa danych,
 • prowadzenie badań i analiz,
 • przekazywania informacji o zmianach regulaminów i danych SP 52 w Gdyni,
 • obsługi Twoich zgłoszeń i korespondencji, w szczególności przez formularze kontaktowe dostępne na naszej stronie lub w naszych aplikacjach,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • marketingu usług własnych, konkursów, przeprowadzania akcji promocyjnych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, SP 52  w Gdyni przetwarza Twoje dane osobowe w celach:

 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
 • związanych z rekrutacją,
 • przekazywania informacji o proponowanych zmianach regulaminów, danych SP 52 w Gdyni, ofertach,
 • przekazywania informacji prawnych i innych związanych z działalnością SP 52 w Gdyni.

 

VI. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

W zależności od sprawy z jaką się zwracasz SP 52 w Gdyni może wymagać podania przez Ciebie imienia i nazwiska, adresu e-mail i/lub numeru telefonu, jeżeli jest to wystarczające do zawarcia i wykonania umowy lub załatwienia Twojej sprawy. SP 52 w Gdyni może również żądać podania nr telefonu, PESEL/NIP oraz adresu do korespondencji względnie adresu prowadzenia działalności gospodarczej, aby móc zawrzeć i/lub wykonać umowę zawartą z Tobą. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy i/lub rozwiązań zaistniałego problemu. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.:

 • ze względów rachunkowych lub podatkowych,
 • na potrzeby procesu rekrutacji,
 • wymaganych przez prawo oświatowe i inne przepisy prawa.

W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować zaprzestaniem świadczenia usług i/lub rozwiązaniem umowy, względnie niezałatwieniem sprawy, z którą się do nas zwracasz.

 

VII.  TWOJE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH.

Masz prawo dostępu sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Masz również prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych:
  • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych:
  • Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez SP 52  w Gdyni,
  • cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych,
  • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych,
  • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:
  • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte,
  • Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych:
  • przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

VIII. SKARGA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IX. SPRZECIW W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

 

X. COFNIĘCIE ZGODY.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail lub pisemnie na dane adresowe podane w punkcie I. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może skutkować zaprzestaniem świadczenia usługi i/lub rozwiązaniem umowy, względnie niezałatwieniem sprawy, z którą się do nas zwracasz.

 

XI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

SP 52 w Gdyni może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym w prowadzeniu jej działalności np.: podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi. SP 52 w Gdyni może też przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. SP 52 w Gdyni jest zobowiązane do udostępniania Twoich danych i/lub danych Twojego dziecka organom samorządowym i publicznym, w szczególności takim jak: – Urząd Miasta Gdynia, – Ministerstwo Edukacji Narodowej, – Kuratorium, – i innym, których cele statutowe są związane z realizowaniem zadań edukacyjnych.

 

XII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

SP 52  w Gdyni może przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z SP 52 w Gdyni z Tobą stosunków prawnych. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania lub zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie przepisami. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym SP 52  w Gdyni zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne czy samorządowe).

 

XIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH.

Twoje i/lub Twojego dziecka dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy – chyba, że wyraziłeś na to wyraźną zgodę. Zdarza się, że takie dane są przekazywane do Państw Trzecich, jeżeli Twoje dziecko bierze udział w jakimś międzynarodowym konkursie, wymianie lub zmienia szkołę.

 

XIV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB AUTOMATYCZNY.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia Cię prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez SP 52  w Gdyni może polegać na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy postępów edukacyjnych Twoich i/lub Twojego dziecka czy frekwencji.

Podziel się: