Program wychowawczo-profilaktyczny

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

na lata 2017 – 2022

 

Uczymy się żyć w zgodzie ze sobą, z innymi ludźmi,
uczymy się otwartości na otaczający nas świat

 

 

Wprowadzenie

Integralną częścią działalności szkoły jest kształcenie i wychowanie sprzyjające rozwijaniu postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów. Rodzice są odpowiedzialni za wychowywanie swoich dzieci, ich wszechstronny rozwój psychofizyczny. Nauczyciele wspomagają harmonijny rozwój dzieci, służą wsparciem rodzicom w ich działaniach wychowawczych. Szkoła dba o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, kształtuje postawę przyjazną dla środowiska.

 

WYCHOWANIE
Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

 

PROFILAKTYKA
Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Program zawiera dwa rodzaje profilaktyki:

 • Pierwszorzędową – skierowaną do wszystkich uczniów i ich rodziców. Ma ona na celu z jednej strony promocję zdrowia i poprawę jakości życia, zaś z drugiej zapobieganie pojawianiu się problemów związanych z zachowaniami dysfunkcyjnymi. Dostarcza wiedzy umożliwiającej radzenie sobie z trudnościami życia, a także rzetelnej informacji dostosowanej do uczniów w różnym wieku
 • Drugorzędową – obejmująca uczniów o zwiększonym lub wysokim stopniu zagrożenia. Ma na celu pomaganie zapobieganie dalszemu rozwoju zaburzeń.

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Pragniemy, by nasza szkoła była otwarta na potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli. Aby panowała w niej atmosfera bezpieczeństwa, tolerancji i współpracy. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy, którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.

 

Cele Programu Wychowawczo – Profilaktycznego

 • wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów – intelektualnego, emocjonalnego i społecznego,
 • wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i grupie rówieśniczej, kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej,
 • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej,
 • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania
 • przygotowanie do uczestnictwa i odbioru dóbr kultury i sztuki,
 • promowanie zdrowego trybu życia, kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych,
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów, rozpoznanie i zapobieganie zagrożeniom istniejącym w szkole i w środowisku społecznym ucznia,
 • zwiększenie świadomości zagrożeń płynących z zachowań ryzykowanych,
 • wskazywanie uczniom możliwych sposobów spędzania wolnego czasu poprzez rozwijanie ich zainteresowań,
 • kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych i postaw prospołecznych,
 • kształtowanie postaw sprzyjających zdobywaniu wiedzy i otwartości na zmieniający się świat,
 • kształtowanie postaw otwartości, akceptacji i tolerancji,
 • budowanie poczucia własnej wartości, spójności myślenia i działania,
 • kształtowanie pozytywnego nastawienia do życia,
 • kształtowanie motywacji,
 • budowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji z ludźmi,
 • kształtowanie zdolności do sprawiedliwej etycznej oceny i reagowania,
 • kształtowanie twórczego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • wdrażanie do korzystania z dóbr kulturowych, rozwoju aktywności fizycznej i rozwoju sfery psychicznej.

 

Wizja absolwenta

Uczeń kończący naszą szkołę dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu i w szkole. Jest pogodny, otwarty na otaczający świat, potrafi odróżnić dobro od zła, darzy szacunkiem siebie i innych. Potrafi wyrażać własne emocje, myśli i uczucia, zachowywać się asertywnie z poszanowaniem godności drugiego człowieka. Jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata. Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i traktuje jej poszukiwanie jako podstawę własnego rozwoju.

 

Absolwent jest:

 • dobrym obywatelem, który kocha swój kraj, rozumie pojęcie patriotyzmu,
 • darzy szacunkiem symbole narodowe zna historię swojego kraju i regionu,
 • jest świadomy swych praw i obowiązków, posiada poczucie własnej tożsamości i godności,
 • szanuje prawa innych, jest tolerancyjny,
 • jest człowiekiem aktywnym, preferuje zdrowy tryb życia, potrafi aktywnie spędzać czas,
 • jest człowiekiem dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno, szanującym dorobek ludzkości w dziecinie kultury i sztuki,
 • jest człowiekiem ciekawym świata i wiedzy, ma różnorodne zainteresowania,
 • jest otwarty, tolerancyjny, akceptuje odmienność.

 

Uczestnicy programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły

Uczniowie:

 • współtworzą społeczność szkolną, mają prawo do samorządności,
 • mają prawo do zdobywania wiedzy i rozwoju swoich zainteresowań,
 • kierują swoim rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni,
 • szanują prawa innych, są tolerancyjni i otwarci na potrzeby drugiego człowieka,
 • znają i przestrzegają regulamin szkolny,
 • prowadzą zdrowy tryb życia, dbają o swoje środowisko,
 • mają szacunek dla kultury, języka, symboli i tradycji narodowych.

 

Rodzice:

 • wychowują zgodnie z własnymi przekonaniami,
 • kierując się dobrem dziecka znają i akceptują program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i wszystkie jej regulaminy,
 • wspierają rozwój dziecka i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa,
 • wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach,
 • mają możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły,
 • chronią dziecko przed zagrożeniami współczesnego świata,
 • zapewniają dzieciom bezpieczny wypoczynek, dbają o właściwą formę spędzania wolnego czasu.

 

Nauczyciele:

 • pełnią funkcję wychowawczą, dbają o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i wyjazdów szkolnych,
 • wspierają wszechstronny rozwój ucznia, ich zdolności i zainteresowań,
 • udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby uczniów,
 • dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji,
 • kształcą i wychowują uczniów w duchu patriotyzmu,
 • rozpoznają sytuację i udzielają pomocy uczniom, którzy jej potrzebują,
 • wspomagają rodziców w działaniach wychowawczych,
 • współpracują z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły,
 • reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych zachowań negatywnych.

 

Instytucje wspierające pracę szkoły:

 • pomoc w działaniach wychowawczych i profilaktycznych
  • Policja, Sąd Rejonowy, Straż Miejska,
  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
  • Placówki opiekuńcze,
  • MOPS,
  • Poradnie specjalistyczne,
  • sponsorzy,
  • Rada Dzielnicy Grabówek,
  • Urząd Miejski,
  • Uczniowski Klub Sportowy “Omega”
  • inne instytucje kulturalno -oświatowe.

 

 

Obszary działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły

 

1. STOSUNEK DO OJCZYZNY

 • uczeń rozumie pojęcie patriotyzmu, szanuje swój kraj,
 • darzy szacunkiem symbole narodowe,
 • zna historię swojego kraju i regionu,
 • jest dumny ze swojej przynależności narodowej,
 • rozumie pojęcie Mała Ojczyzna,
 • ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej,
 • ma szacunek dla wspólnego dobra jako dorobku pokoleń,
 • jest zainteresowany przeszłością swojej rodziny oraz historią lokalną i regionalną.

 

2. ROZWÓJ INTELEKTUALNY

 • uczeń ma dostęp do wiedzy, jej źródeł i aktualizacji,
 • uczeń rozwija swoje potencjalne możliwości poprzez udział w zajęciach dodatkowych,
 • wzbogaca swoją osobowość poprzez czynne uczestnictwo w aktywnościach proponowanych przez szkołę.

 

3. ROZWÓJ EMOCJONALNO – SPOŁECZNY

 • uczeń rozumie zasady i normy przyjęte w społeczeństwie,
 • uczeń jest wrażliwy, dostrzega potrzeby innych ludzi,
 • uczeń czuje się bezpiecznie w gronie rówieśników,
 • uczeń potrafi współpracować w grupie,
 • uczeń nabywa umiejętności interpersonalnych,
 • uczeń jest tolerancyjny i otwarty,
 • uczeń wykazuje poszanowanie godności własnej i innych,
 • jest uwrażliwiony na potrzeby innych.

 

4. BEZPIECZEŃSTWO I PROFILAKTYKA

 • uczeń posiada wiedzę na temat zagrożeń i zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych stwarzających zagrożenie zdrowia i życia,
 • uczeń potrafi świadomie i bezpiecznie korzystać z dostępu do nowych technologii,
 • uczeń zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole,
 • uczeń czuje się bezpiecznie na terenie szkoły.

 

5. OBSZAR: ZDROWIE

 • uczeń preferuje zdrowy styl życia,
 • uczeń potrafi aktywnie spędzać wolny czas,
 • uczeń zdobywa wiedzę na temat zagrożeń współczesnego świata,
 • uczeń ma świadomość wartości zdrowia,
 • uczeń dba o środowisko.

 

6. OBSZAR: KULTURA

 • uczeń ma postawę wyrażającą szacunek dla ludzi,
 • uczeń jest kulturalny, zna zasady zachowania w codziennych sytuacjach,
 • uczeń jest wrażliwy na sztukę,
 • uczeń czuje potrzebę kontaktu z różnymi formami sztuki,
 • uczeń jest przygotowany do odbioru różnych tekstów kultury,
 • uczeń podejmuje działania zgodne ze swoimi zainteresowaniami.